АНТИГУМАНІЗМ В ОБРАЗНІЙ РЕФЛЕКСІЇ СУЧАСНОЇ ЗАХІДНОЇ ТА УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ: БОМЖІ ТА ІНШІ

Архів, Випуск 56-2 (2019)

Анотація

У статті йдеться про типологічне сходження на рівні ідеології та образу безхатченка в тій частині літератури, яка має антигуманістичне спрямування, відкидаючи антропологічно центрований гуманізм попередніх епох. Докладно розглядаються два романи: “Ситий світ” німецького письменника Хельмута Крауссера та “Бомжі Донбасу” Олексія Чупи. Імагологія на основі антигуманістичних тенденцій становить своєрідність цих романів: наскрізний образ безхатченка в обох творах аналізується як у плані цивілізаційної глобалізації та контркультурних важелів, так і зважаючи на традиційні детермінанти.

Ключові слова: антигуманізм, естетизація потворного, зіставний аналіз, ідеологема, контркультура, контркультурний роман, типологія роману, тема бомжа/безхатченка.

Файли для завантаження

Завантажити

Список використаної літератури

1. Антология поэзии битников / Сост. Галина Андреева. – М.: Ультра, Культура, 2004. – 784 с. 2. Барт Р. Мастер живого слова / Р. Барт // Кристева Ю. Черное солнце. Депрессия и мелан- холия. – М.: Когито-Центр, 2010. – С. 273–276. 3. Бондарева Н., Василенко О. Возникновение контркультуры / Н. Бондарева, О. Василенко // Территория науки. – 2014. – No 2. – С. 80–82.4. Бьюкенен П. Дж. Смерть Запада / П. Дж. Бьюкенен. – М.: АСТ, 2004. – 313 с. 5. Грей Дж. Поминки по Просвещению / Дж. Грей. – М.: “Праксис”, 2003. 6. Донбас очима машиніста- письменника. Інтерв’ю з Олексієм Чупою. Аріна Радіонова для УП. 17 липня 2014 р. Електронний ресурс. Режим доступу: https://life.pravda.com.ua/society/2014/07/17/175273/ 7. История уродства / под редакцией Умберто Эко; перевод с итал. А.А. Сабашниковой, И.В. Макарова, Е.Л. Кассировой, М.М. Сокольской. – М.: СЛОВО/SLOVO, 2007. – 456 с. 8. Крауссер Х. Сытый мир / Х. Крауссер. – СПб.: Амфора, 2004. – 432 с. 9. Кристева Ю. Сила ужаса. Эссе об отвращении / Ю. Кристева. – Харьков: Ф-Пресс, ХЦГИ, СПб.: Алетейя, 2003. – 256 с. 10. Кудишина А. Гуманизм и антигуманизм в современной культуре / А. Кудишина // Философия и общество. – 2007. – No 1.– С. 132–142. Електронний ресурс. Реж им доступу: https://www.socionauki.ru/journal/fi les/fi o/2007_1/132-145.pdf 11. Маньковская Н. Саморефлексия неклассической эстетики / Н. Мань- ковская // Эстетика на переломе культурных традиций. – М., 2002. – С. 5–25. 12. Миллер В. Конфликт как феномен гуманизма и антигуманизма в современной культуре / В. Миллер // Конфликт как феномен социального взаимодействия. – Сургут, 2003. – С. 35–36. 13. МонаховО. Антигуманизм: Сущность и истоки. Електронний ресурс. Режим доступу: https://cont.ws/@ spregion/128942 14. Руднев В. Словарь безумия / В. Руднев. – М.: Класс, 2005. – 402 с. 15. ЧупаО. Бомжі Донбасу. Homo Profugos / О. Чупа. – Брустурів: Дискурсус, 2014. – 148 с. 16. Шиммер А. Гений и ремесло: Хельмут Крауссер / А. Шиммер / Пер. с нем. Андрея Игнатьева, 1999. Елек-тронний ресурс. Режим доступу: http://www.nb-info.ru/orden/krausser.htm 17. Duncun H. Secular Humanism: The Most Dangerous Religion in America. Lubbock (Tex), 1979. 18. Ehrenfeld D. TheArrogance of Humanism. Оxford etc., 1981. 19. Geisler N.L. Is Man the Measure? An Evaluation of Contemporary Humanism, Grand Rapids (Mich), 1983.