АВТОРСЬКА АПОКРИФОЛОГІЯ В ПОЕЗІЇ ІВАНА ФРАНКА ТА ВІРИ ВОВК: ПРОБЛЕМА НАРОДНОГО КАТОЛИЦИЗМУ

Архів, Випуск 49 (2017)

Анотація

Здійснено компаративний аналіз авторського апокрифа в поемі
І. Франка “Святий Валентій” і творчості Віри Вовк (переважно в поемі “Гріх святости”). Окреслено феномен двовір’я в різних культурах як джерело аналізованих творів. Розглянуто демонологію.

Ключові слова: апокриф; апокрифологія; міф; християнство; двовір’я;
Іван Франко; Віра Вовк.

Файли для завантаження

Завантажити

Список використаної літератури

1. Вовк В. Гріх святости / Віра Вовк. – Ріо-де-Жанейро, 2016. 2. Вовк В. Поезії / Віра Вовк. – К. : Родовід, 2000. 3. Волков А. Ужасы французской Бретани / А. Волков. – М. : Вече, 2015. 4. Григорчук Ю. Проза Віри Вовк: виміри сакрального / Ю. Григорчук. – Брустурів : Дискурсус, 2016. 5. Кондратьев А. На берегах Ярыни / А. Кондратьев [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: http://www.malpertuis.ru/page/kondrat2 6. Корабль призраков: Исландские истории о привидениях. – СПб. : Азбука-классика, 2009. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://norse.ulver. com/src/tales/draug/dmyrk/ru3.html 7. Лосев А. Миф. Число. Сущность / А. Лосев. – М. : Мысль, 1994. 8. Роббинс Р. Энциклопедия колдовства и демонологии Рассела Хоупа Роббинса, члена Королевского Литературного общества / Р. Роббинс / The Encyclopedia of witchcraft and demonology by Rossel Hope Robbins, Fellow of the Royal Society of Literature. – М. : ЛОКИД – МИФ, 1996. 9. Свенцицкая И. Изгои Вечного города: Первые христиане в Древнем Риме / И. Свенцицкая. – М. : Вече, 2006. 10. Сказки и преданія Самарскаго края. Собраны и записаны Д. Н. Садовниковымъ / под ред. Л. Майкова. – СПб. : Типографія Министерства внутреннихъ дѣлъ, 1884. – [4], VI. (Записки Императорскаго Русскаго Географическаго Общества по Отдѣленію Этнографіи. Томъ XII). 11. Стринаглюк М. Агіографічний компонент сюжетотворення в поемах Івана Франка / М. Стринаглюк // Іван Франко: дух, наука, думка, воля: матеріали Міжнарод. наук. конгресу, присвяч. 150-річчю від дня народження І. Франка, м. Львів, 27 вересня – 1 жовтня 2006 р. – Т. 1. – Л. : Вид-во ЛНУ ім. І. Франка, 2008. – С. 516–526. 12. Франко І. Святий Валентій (легенда) / І. Франко // Франко І. Зібрання творів : у 50 т. – К. : Наук. думка, 1979. – Т. 4. – С. 15–56. 13. Шапарова Н. Краткая энциклопедия славянской мифологии: Около 1000 статей / Н. Шапарова. – М. : ООО "Издательство АСТ" ; ООО "Издательство Астрель" ; ООО "Русские словари", 2001. 14. Cultural Encounters: The Impact of the Inquisition in Spain and the New World / by Perry, Mary Elizabeth (editor), and Anne J. Cruz (editor). – Berkeley : University of California Press, 1991.