БАРОКОВІ РИСИ ОБРАЗНОЇ СИСТЕМИ
В ДРАМАТУРГІЇ ЛЕСІ УКРАЇНКИ

Випуск 61-2 (2021)

О. М. Сліпушко, д-р філол. наук, проф., А. О. Катюжинська, студ.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ

Анотація

Досліджено драматургію Лесі Українки, зокрема твори “Одержима”,
“Кассандра”, “Лісова пісня”. Особливу увагу приділено аналізу образної
системи, на основі чого розглянуто особливості художньої репрезентації
барокових рис в інтерпретаційних моделях таких образів, як Міріам
(“Одержима”), Кассандра (“Кассандра”), Мавка (“Лісова пісня”). Доведено,
що однією з провідних барокових світоглядних характеристик поетеси є
синтез середньовічного теоцентризму з біблійною домінантою й
ренесансного антропоцентризму з гуманізмом та ідеєю свободи волі й
вибору. Зазначено, що у драматичних творах Леся Українка подає образи
сильних особистостей, які, керуючись біблійними істинами й вірою в Бога,
самостійно обирають свою долю відповідно до власних переконань.
З’ясовано, що поетеса робить акцент на праві кожної людини, наділеної
свободою волі й вибору, на свої почуття та емоції, що простежується в
інтерпретаційних моделях образів. Зосереджено увагу на яскраво
вираженому в художній концепції Лесі Українки символізмі, характерному
для літератури епохи Бароко.
Ключові слова: бароковий світогляд, теоцентризм, антропоцентризм,
гуманізм, свобода волі й вибору, символізм, Леся Українка, драматургія.

Файли для завантаження

Завантажити

DOI: https://doi.org/10.17721/2520-6346.2(61).143-149

Список використаної літератури

1. Агеєва В. Проблема комунікативного розриву в драматичній поемі "Кассандра" / В. Агеєва // Наукові зап. – 1999. – Т. 9. – Ч. 1. – С. 11–21. 2. Бичко А. Леся Українка: Світоглядно-філософський погляд / А. Бичко. – К. : Укр. Центр духов. культури, 2000. – 186 с. 3. Гундорова Т. Fеmina melancholica. Стать і культура в ґендерній утопії Ольги Кобилянської / Т. Гундорова. – К. : Критика, 2002. – 272 с. 4. Павличко С. Дискурс модернізму в українській літературі / С. Павличко. – К. : Либідь, 1999. – 447 с. 5. Пастух Б. Форми свободи у драматургії Лесі Українки / Б. Пастух // Слово і Час. – 2019. – Вип. 2. – С. 16–21. 6. Поліщук Я. Tragikos як естетична якість драматургії Лесі Українки / Я. Поліщук // Леся Українка і сучасність. – Т. 4. – Кн. 1. – С. 33–45. 7. Сулима М. "Лісова пісня" Лесі Українки і прототипи її героїв / М. Сулима // Ізборник 2012–2016. Дослідження. Критика. Публікації / упор., ред. В. Сулима. – К. : Видавн. дім Дмитра Бураго, 2018. – С. 131–137. 8. Українка Леся. Кассандра / Леся Українка // Повне академічне зібрання творів : у 14 т. Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2021. – Т. 2. – С. 9–98. 9. Українка Леся Лісова пісня: Драма-феєрія в 3-х діях / Леся Українка. – К. : Веселка, 2007. – 175 с. 10. Українка Леся. Одержима / Леся Українка // Повне академічне зібрання творів : у 14 т. – Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2021. – Т. 1. – С. 123–144.