ДІЯЛЬНІСТЬ П. КУЛІША З УКРАЇНІЗАЦІЇ ГАЛИЧИНИ У КІНЦІ 1850‒1860-х РОКАХ

Архів, Випуск 59 (2020)

Р. Б. Харчук
канд. філол. наук, старш. наук. співроб., Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, Київ

Анотація

Статтю присвячено проблемі ідейного впливу П. Куліша на львівських семінаристів у 1861‒1867 рр. Розглянуто тогочасні особисті контакти письменника з галичанами.

Ключові слова: львівські семінаристи, контакти, вплив, мова, національна ідентичність.

Файли для завантаження

Завантажити

DOI: https://doi.org/10.17721/2520-6346.1(59).200-211

Список використаної літератури

Вибрані листи Пантелеймона Куліша українською мовою писані / П. Куліш ; ред. Ю. Луцький ; передм. Ю. Шевельова. – Нью-Йорк ; Торонто, 1984. – 326 с. Возняк М. Листування Панька Куліша з Олександром Кониським / М. Возняк // Нова Україна. – 1923. – № 10. – С. 139‒148. Возняк М. Недрукована автобіографія Володимира Шашкевича / М. Возняк. – Л., 1911. – 29 с. Возняк М. Останні зносини П. Куліша з галичанами / М. Возняк // ЗНТШ. – 1928. – Т. СХLVIII. – С. 165‒240. Глушко С. Листування П. О. Куліша з Л. М. Жемчужниковим (1854‒1877рр.) / М. Возняк // Україна. – 1926. – Кн. 2/3. – С. 163‒180. Гординський Я. До історії культурного і політичного життя в Галичині / Я. Гординський. – Л., 1917. – 264 с. Дудко В. Стаття Івана Лашнюкова Об отношении галицких русинов к соседям (1862): атрибуція, проблематика, контексти / В. Дудко // Український археографічний щорічник. Нова серія. – К., 2006. – Вип. 10/11. – С. 362‒368. Кореспонденція Якова Головацького в літах 1850–62 / видав Др. К. Студинський. – Л., 1905. – 592 с. Костомаров М. Обзор сочинений, писанных на малорусском языке / М. Костомаров // Твори : у 2 т. / М. Костомаров. – К., 1967. – Т. 2. – С. 375‒393. Куліш П. Переднє слово до громади : Погляд на українську словесность / П. Куліш // Хата : альманах. – СПб., 1860. – С. VII‒XXII. Куліш П. Соборное посланіє Куліша Галичанамъ / П. Куліш // Киевская старина. – 1898. – Кн. 10. – С. 115‒117. Куліш П. Чого стоіть Шевченко, яко поэт народній / П. Куліш // Основа. – 1861. – № 3. – С. 25‒32. Нахлік Є. Пантелеймон Куліш і Руська трійця : До проблеми ідеологічних шукань серед української інтелігенції ХІХ століття / Є. Нахлік. – Л., 1994. – 30 с. Письма Кулиша к Д. С. Каменецкому (1857‒1867) // Киевская старина. – 1898. – Т. 62, июль‒август. – С. 132‒144. Райківський І. Взаємини П. Куліша з галичанами в 1870-х рр. / І. Райківський // Наук. зап. Тернопіл. нац. пед. ун-ту ім. Володимира Гнатюка. Серія : Історія / за заг. ред. проф. І. С. Зуляка. – Тернопіль, 2015. – Вип. 1, ч. 1. – С. 44‒50. Син України: Володимир Боніфатійович Антонович : у 3 т. / упоряд. В. Короткий, В. Уляновський. – К., 1997. – Т. 2. – 448 с. Студинський К. До історії взаємин Галичини з Україною в рр. 1860–1873 / К. Студинський // Україна. Науковий двохмісячник українознавства під редакцією акад. М. Грушевського. – К., 1928. – Кн. 2. – С. 6–40. Студинський К. Слідами Куліша / К. Студинський // ЗНТШ. – 1928. – Т. 148. – С. 241‒306. Студинський К. Галичина й Україна в листуванні 1860‒1880 рр. / К. Студинський. ‒ Х. ; К., 1931. – 606 с. Тарас Шевченко в критиці : у 2 т. / за заг. ред. Г. Грабовича. – К., 2016. – Т. 2. – 803 с. Федорук О. До історії становлення культу Шевченка у Галичині у 60-х рр. ХІХ ст. / О. Федорук // Київська старовина. – 2001. – № 4. – С. 56–68. Федорук О. Українсько-польські відносини у перцепції Пантелеймона Куліша (Контекст галицького суспільно-літературного процесу 60-х рр. ХІХ ст.) / О. Федорук // Україна модерна. – 2003. – Ч. 8. – С. 73‒105. Чайківський Ю. Володимир Стебельський: Життя і характеристика / Ю. Чайківський // ЛНВ. – 1905. – Т. 32, кн. 11. – С. 81‒109; кн. 12. – С. 191‒214. Якимович Б. Тарас Шевченко і Галичина: від першого знайомства до наукового зібрання поетичних творів (штрихи до галицької видавничої Шевченкіяни) / Б. Якимович // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. – Л., 2015. – Вип. 25. – С. 355–375. Sereda O. As a Father among Little Children: The Emerging Cult of Taras Shevchenko as a Factor of the Ukrainian Eastern Galicia in the 1860s // Kyiv-Mohyla Humanities Journal. – 2014. – №1. – S. 159‒188.