“ДІЯННЯ РИМСЬКІ” (“GESTA ROMANORUM”) У ХУДОЖНІЙ І НАУКОВІЙ РЕЦЕПЦІЇ ІВАНА ФРАНКА

Архів, Випуск 49 (2017)

Анотація

На матеріалі епістолярію, літературно-критичних і літературознавчих
праць І. Франка простежується ступінь наукових зацікавлень письменника середньовічною збіркою притч, його думки про їхню ґенезу та літературну історію в європейській літературі, відгомін в українських писемних літературних пам’ятках. Здійснюється порівняння сюжетних фабул окремих притч “Діянь римських” із творами І. Франка – притчами зі збірки “Мій Ізмарагд”, “Поема про білу сорочку”, “Староруськими оповіданнями”, обмірковуються нові ідейні, етичні обертони, яких набуває Франків твір при урахуванні богословських тлумачень притч у “Діяннях римських”.

Ключові слова: “Діяння римські”; притчі; “Варлаам та Іоасаф”; Олександр Кірпічніков; Володимир Яковлєв; Станіслав Пташицький; “Мій Ізмарагд”; “Поема про білу сорочку”; “Староруські оповідання”; “венеціанський купець”.

Файли для завантаження

Завантажити

Список використаної літератури

1. Бібліотека Івана Франка. Науковий опис : у 4 т. – К. : Критика, 2015. – Т. 2. 2. "Діяння римські" : Християнські притчі Середньовіччя. – Л. : Апріорі, 2014. 3. Кирпичников А. Греческіе романы въ новой литературе. Повесть о Варлааме и Іоасафе / А. Кирпичников. – Харковъ, 1876. 4. Козій Д. Франкові моралістичні поезії на старій основі / Д. Козій // Іван Франко у критиці : західноукраїнська рецепція 20–30-х років ХХ ст. / Упоряд. М. Ільницького. – Л. : Видавничий центр ЛНУ ім. І.Франка, 2010. – С. 397–405. 5. Літературна спадщина : Том перший. – Іван Франко. Випуск І. – К. : Вид-во Академії Наук Української РСР, 1956. 6. Листування Івана Франка та Михайла Драгоманова. – Л. : Вид. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2006. 7. Мейзерська Т. "Притча про сліпця і хромця": символіка "сліпоти" у творчості І. Я. Франка / Т. Мейзерська, В. Мейзерський // Укр. літ-во.– Львів : Світ, 1992. – Вип. 56. – С. 104–109. 8. Мороз О. До ґенези й джерел "Мого Ізмарагду" Ів. Франка / О. Мороз // Іван Франко: статті і матеріали. – Збірник 1. – Львів : Видання ЛДУ, 1948. – С. 125–152. 9. Папуша І. Орієнтальні джерела "Мого Ізмарагду" / І. Папуша // Укр. літ-во. – Л. : Світ, 1996. – Вип. 62. – С. 140–143. 10. Рудницький М. Від Мирного до Хвильового. Між ідеєю і формою / М. Рудницький. – Дрогобич : Вид. фірма "Відродження", 2009. 11. Франко І. Варлаам і Йоасаф. Старохристиянський духовний роман і його літературна історія / І. Франко // Франко І. Зібрання творів : у 50 т. – К. : Наук. думка, 1981. – Т. 30. – С. 314–699. 12. Франко І. Додаткові томи до Зібрання творів : у 50 т. / І. Франко. – К. : Наук. думка, 2010. – Т. 53. 13. Франко І. Додаткові томи до Зібрання творів у 50 т. / І. Франко. – К. : Наук. думка, 2011. – Т. 54. 14. Франко І. Зібрання творів : у 50 т. / І. Франко. – К. : Наук. думка, 1978. 15. Франко І. Зібрання творів : у 50 т. / І. Франко. – К. : Наук. думка, 1976. – Т. 5. 16. Франко І. Зібрання творів : у 50 т. / І. Франко. – К. : Наук. думка, 1979. – Т. 21. 17. Франко І. Карпато-руське письменство XVII–XVIII вв. / І. Франко // Франко І. Зібрання творів : у 50 т. – К. : Наук. думка, 1981. – Т. 32. – С. 207–370. 18. Франко І. Притча про сліпця і хромця (пам'ятка староруського письменства) / І. Франко // Франко І. Зібрання творів : у 50 т. – К. : Наук. думка, 1983. – Т. 39. – С. 88–94. 19. Франко І. Притча про сліпця і хромця (Причинки до історії літературних взаємин старої Русі) / І. Франко // Франко І. Зібрання творів : у 50 т. – К. : Наук. думка, 1982. – Т. 35. – С. 301–332. 20. Яковлев В. Къ литературной исторіи древне-русскихъ сборниковъ. Опытъ изследованія "Измарагда" / В. Яковлев. – Одесса, 1893.