ДЖЕРЕЛОЗНАВЧИЙ ДИСКУРС БІБЛІОТЕКИ ІВАНА ФРАНКА

Архів, Випуск 49 (2017)

Анотація

Досліджено історію становлення та формування бібліотеки Івана
Франка, її джерельну основу, роль і місце у творчій спадщині митця, значимість для культурного надбання нації.

Ключові слова: особиста бібліотека; літературні джерела; дискурс; заповіт; науковий опис; конволют.

Файли для завантаження

Завантажити

Список використаної літератури

1. Баран С. З моїх споминів про Івана Франка / С. Баран // Спогади про Івана Франка / Упоряд. М. І. Гнатюка. – Л. : Каменяр, 1997. – С. 440–452. 2. Бібліотека Івана Франка. Науковий опис : у 4 т. – К. : Критика, 2010–2015. – Т. 1. – 2010; Т. 2. – 2015. 3. Від упорядників // Бібліотека Івана Франка. Науковий опис : у 4 т. – К. : Критика, 2010–2015. – Т. 1. – 2010. – С. 31–34. 4. Гольберг М. Південні слов'яни в особистій бібліотеці І. Я. Франка / М. Гольберг // Рад. літ-во. – 1960. – № 2. – С. 120–126. 5. Гольберг М. Заметки Франко на полях книги Марковича / М. Гольберг // Советское славяноведение. – 1966. – № 5. – С. 43–50. 6. Дольницький А. Спомини про молодого Івана Франка / А. Дольницький // Іван Франко у спогадах сучасників. – Львів, 1956. 7. Жулинський М. Унікальний духовний скарб Івана Франка / М. Жулинський // Бібліотека Івана Франка. Науковий опис : у 4 т. – К. : Критика, 2010 –2015. – Т. 1. – С. 7–8. 8. Кобринський Б. Дещо з моїх спогадів про Івана Франка / Б. Кобринський // Іван Франко у спогадах сучасників. – Львів, 1972. – Кн. 2. 9. Мельник Я. Бібліотека Івана Франка / Я. Мельник // Бібліотека Івана Франка. Науковий опис : у 4 т. – К. : Критика, 2010–2015. – Т. 1. – 2010. – С. 9–29. 10. Мельниченко О. Невідомі автографи Івана Франка / О. Мельниченко. – К., 1966. 11. Федорук О. Бібліотека Івана Франка. Науковий опис : у 4 т. – К. : Критика, 2010–2015. – Т. 1. – 2010 // Український археографічний щорічник. – Вип. 15. – Том 18. – К., 2010. – С. 656–660. 12. Франко І. Лист до М. Драгоманова від 26 квітня 1890 р. / І. Франко // Франко І. Зібрання творів : у 50 т. – К. : Наук. думка, 1986. – Т. 49. – С. 239–247. 13. Франко І. Мій Ізмарагд / І. Франко // Франко І. Зібрання творів : у 50 т. – К. : Наук. думка, 1976. – Т. 2. – С. 202. 14. Франко І. Моя остання воля. Чернетка завіщання І. Франка. – Львів, 5. ІІІ. 1916 // Відділ рукописних фондів і текстології Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України. – Ф. № 3. – Од. зб. № 2428. – Чорн. рукопис [К. Бандрівського]. – 2 арк. 15. Чернишенко Л. Про незакінчені поеми Івана Франка, знайдені на сторінках книжок його бібліотеки / Л. Чернишенко // Записки Наукового товариства імені Шевченка. – Л., 2005. – Т. ССL. – С. 732–748.