“ЕФЕКТ ПРИСУТНОСТІ” ЯК ЗАСАДА МУЗИЧНОГО ЕКФРАЗИСУ (НА МАТЕРІАЛІ ТВОРІВ ПАТРІКА ЗЮСКИНДА, МІЛОРАДА ПАВИЧА І ПЕТЕРА ХЬОҐА)

Архів, Випуск 48-2 (2017)

Анотація

Здійснено спробу уніфікації дефініції “екфразис”, виділено його з-поміж художніх описів, метафор, гіпотипозисів та ейдолонів, а також окреслено критерії для виявлення музичного екфразису в тексті. Спостерігаючи за взаємодією функцій музичного екфразису у творах П. Зюскинда (п’єса “Контрабас”), М. Павича (роман “Пейзаж, намальований чаєм”), П. Хьоґа (роман “Тиша”), автор дослідження формує власну теорію, згідно з якою, на перетині міжмистецьких зв’язків виникає “ефект присутності” реципієнта внаслідок наратора.

Ключові слова: екфразис, музичний екфразис, інтермедіальність, магічний реалізм, постмодернізм, П. Зюскинд, М. Павич, П. Хьоґ.

Файли для завантаження

Завантажити

Список використаної літератури

1. Геллер Л. Воскрешение понятия, или Слово об экфрасисе // Экфрасис в русской литературе: труды Лозаннского симпозиума / Под редакцией Л. Геллера. – М. : Изд-во "МИК", 2002. – С. 5–23. 2. Генералюк Л. Ефразис у контексті correspondence des arts // Наукові записки. – Вип. 114. – Серія: Філологічні науки. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2013. – С. 52–77. 3. Екфразис: Вербальні образи мистецтва: монографія / за ред. Т. Бовсунівської; пер. з англ. І. Малішевської, з пол. та рос. Д Литовченка. – К. : ВПЦ "Київський університет", 2013. – 237 с. 4. Лосев А.Ф. Музыка как предмет логики. – М. : Академический проект, 2012. – 202 с. 5. Павич, Милорад Пейзаж, Пейзаж, нарисованный чаем [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://www.lib.ru/INPROZ/PAWICH/tea.txt. 6. Петер Хьог Тиша / пер. В.М. Верховня. – Харків : Фоліо, 2012. – 509 с. – (Карта світу). 7. Яценко Е.В. "Любите живопись, поэты": Экфрасис как художественномировоззренческая модель // Вопр. философии. – 2011. – № 11. – С. 47–57. 8. Claire Barbetti Ekphrastic Medieval Visions: A New Discussion in Interarts Theory. (The New Middle Ages.) New York: Palgrave Macmillan, 2011. Pp. 224. ISBN: 9780230109841. 9. Brown C.S. The Relations between Music and Literature as Field of Study // Comparative Literature. – 1970. – Vol. XXI, No 2. – P. 98–105. 10. Mitchell William J. Thomas Ekphrasis and the Other // Picture Theory: Essays on Verbal and Visual Representation. – University of Chicago Press, 1995. – 154 p. [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://www.rc.umd.edu /editions/shelley/medusa/mitchell.htm. 11. Bruhn Siglind. Some Thoughts Towards a Theory of Musical Ekphrasis. http://www-personal.umich.edu/~siglind/ekphr.htm. 12. Heffernan J. A. W. Museum of Words: The Poetics of Ekphrasis from Homer to Ashbery University of Chicago Press, 2004. – 257 p