BIBLICAL ALLEGORIES OF LESYA UKRAINKA IN CONTEXT OF BIBLICAL GRAPHICS OF EPHRAIM MOSES LILIEN

Volume 61 (2021)

V. I. Sylyma
Shevchenko Institute of Literature of the National Academy of Science of Ukraine

Summary

A new unique edition of selected works of Lesya Ukrainka “Vze bluzko ray, Zemlya obitovana” was published in celebration of 150th anniversary from the date of her birth in Kyiv. The works on biblical topics of Lesya Ukrainka, classical author of Ukrainian literature, are tightly interconnected with the biblical illustrations of Ephraim Moses Lilien within the pages of this edition. The author analyzes herein what this interconnection may bring to the audience, which human senses, as well as historical and cultural concepts it may inspire.

Key words: biblical allegories, biblical graphics, Ukrainian poet, Jewish artist, anniversary of Lesya Ukrainka, modern style, neo-romanticism, modernism

Files to Download

Download

DOI: https://doi.org/10.17721/2520-6346.2(61).150-164

References

1. Bibliia abo Knyhy Sviatoho Pysma Staroho y Novoho Zapovitu, Ukrainske bibliine tovarystvo, 1992. 2. Lesia Ukrainka. Vzhe blyzko rai, Zemlia obitovana… Vybrani tvory; peredmova V. Sulymy; peredmova A. Rudzytskoho; iliustratsii E. M. Liliiena. Kyiv 2021, 343 s. 3. Skupeiko L. I. Postati i teksty (z istorii ukrainskoi literatury), Kyiv 2007. 4. Franko I. Ya. Zibrannia tvoriv: U 50 t. Kyiv 1976. T. 5. 5. Franko I. Ya. Zibrannia tvoriv: U 50 t. Dodatkovi tomy, T. 52. Kyiv 2008. 6. Khronika-2000, Kyiv 1994, № 1-2. 7. Tsveih Stefan. Эfraym-Moshe Lylyen // LEKhAYM. 1999. Dekabr (12).