“CHORNA RADA” BY PANTELEIMON KULISH IN YURIY LAVRINENKO’S RADIO JOURNALISM “LITERARY WORLD”

Archive, Volume 59 (2020)

M. M. Kononchuk
PhD, Associate Рrof, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv

Summary

The article deals with the forbidden in the Soviet times novel of the Ukrainian classical writer Panteleymon Kulish (1819–1897) “Chorna Rada” to which the series of radio broadcasts by renowned cultural scientist and literary critic Yuriy Lavrinenko (1905–1987) in the “Literary World” project on the radio “Svoboda” (Liberty) in New York in the 60th of the XX century was dedicated. The journalistic heritage of Yuri Lavrinenko is an interesting phenomenon in the history of journalism of the Ukrainian diaspora. In his radio programs, he spoke about many Ukrainian writers – the 19th and 20th centuries, such as Ivan Franko, Lesia Ukrayinka, Panas Myrny, Vasyl Stefanyk, Stepan Vasylchenko, Pavlo Tychyna, Mykola Vorony, Mykola Kulish, Mykola Khvyliovy, Andriy Malyshko, Dmytro Pavlychko, Vasyl Symonenko, Lina Kostenko, Vasyl Stus, Svitlana Yovenko, Valery Shevchuk and others. He spoke about the peculiarities of artistic texts and the political position of the authors. These programs were very valuable because they carried the truth into the world about Ukraine, Ukrainian culture and Ukrainians. Yuri Lavrinenko prepared many programs about Taras Shevchenko – a great citizen of Ukraine, famous poet and artist. After him, Yuri Lavrinenko devoted most of his radio programs about Panteleimon Kulish. These programs draw attention to the severity of the problems and the courage to be open and to solve them.

Keywords: history, story, hetman, radio publicistics, Ruin, radio project, internecine war, the past.

Files to Download

Download

DOI: https://doi.org/10.17721/2520-6346.1(59).70-81

References

Arkhiv avtora. Arkhiv Ukrainskoi vilnoi akademii nauk (UVAN) SShA. Honchar O. Shchodennyky : u 3 t. / O. Honchar. – Kyiv, 2004. – T. 3. – 606 s. Kulish P. Tvory : u 2 t. / P. Kulish ; vstup. st., uporiad. i prym. Ye. Nakhlika. – Kyiv, 1998. – T. 1. – 750 s. Lukianenko L. Natsionalna ideia i natsionalna volia / L. Lukianenko. – Kyiv. 2006. – 288 s. Nakhlik Ye. Panteleimon Kulish : osobystist, pysmennyk, myslytel : u 2 t. – Kyiv, 2007. – T. 1. – 463 s. Nov. – SPb., 1885. – T. 4, № 13. – 133 s. Perepyska Mykhaila Drahomanova z Mykhailom Pavlykom. – Chernivtsi, 1911. – T. 7. – 180 s. Pisma P. Kulisha k O. Bodianskomu // Kyevskaya starina. – 1897. – T. 58, kn. 9. – 408 s. Stepanenko M. Publitsystychna spadshchyna Olesia Honchara / M. Stepanenko. – Poltava, 2008. – 396 s. Franko I. Zibr. tvoriv : u 50 t. / I. Franko. – Kyiv, 1976–1986. Shevchenko V. Ukraina dukhovna: postati, podii, yavyshcha / V. Shevchenko. – Kyiv, 2008. – 572