COMPREHENSION OF THE GIRL CHARACTER THROUGH A SPIRITUAL VALUES SYSTEM IN ORISYA BY P. KULISH

Archive, Volume 59 (2020)

L. B. Striuk, PhD., Prof, G. M. Shalatska, PhD, Associate. Prof.,
Kryvyi Rih State Pedagogical University, Kryvyi Rih, Kryvyi Rih National University, Kryvyi Rih

Summary

The article describes a tentative system of spiritual values synthesized on the basis of scientific works on philosophy, literary criticism, psychology and pedagogy in which following leading vectors were identified: syncretic values; eternal values; absolute values; human values; folk-religious values; Christian values; aesthetic values; ethical values; humanistic values; individual values; social values; cultural values; existential values; cognitive and intellectual values; strong-willed values; sensory-emotional values; hedonistic values; family values; vital values; social values; utilitarian values; valeological and ecological values. The features of the writer’s comprehension of the patriarchal girl character through the prism of the spiritual values system in Orisya are investigated. The author’s main approaches for artistic modeling of a positive character are defined.

Keywords: spiritual, values system, girl character, ideal, author position, character modeling

Files to Download

Download

DOI: https://doi.org/10.17721/2520-6346.1(59).167-181

References

Holomb L. Dukhovno-tsinnisni oriientatsii v khudozhnomu myslenni Lesi Ukrainky-liryka / L. Holomb // Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho universytetu. – 2008. – Vyp. 19. – S. 44–50. Denysiuk I. Rozvytok ukrainskoi maloi prozy XIX – poch. XX st. / I. Denysiuk. – Kyiv, 1981. – 216 s. Ivashkiv V. Orysia P. Kulisha v konteksti tvorchykh poshukiv pysmennyka 1840- kh r. / V. Ivashkiv // Slovo i Chas. – 2004. – № 5. – S. 3–17. Ivashkiv V. Khudozhnia, literaturoznavcha i folklorystychna paradyhma rannoi tvorchosti Panteleimona Kulisha / V. Ivashkiv. – Lviv, 2009. – 447 s. Kulish P. Orysia / P. Kulish // Ukrainska literatura XIX stolittia : khrestomatiia / uporiad. N. M. Haievska. – Kyiv, 2006. S. 264–268. Limborskyi I. Sentymentalizm v ukrainskii literaturi / I. Limborskyi. – Cherkasy, 2009. – 148 s. Literaturoznavcha entsyklopediia : u 2 t. / avt.-uklad. Yu. I. Kovaliv. – Kyiv, 2007. – T. 1. – 608 s. Lisha Siui. Obraz zhinky u malii prozi Panteleimona Kulisha / Siui Lisha // Ukrainske literaturoznavstvo. – 2013. – Vyp. 77. – S. 176–184. Nakhlik Ye. Panteleimon Kulish: osobystist, pysmennyk, myslytel : u 2 t. / Ye Nakhlik. – Kyiv, 2007. – T. 2. – 462 s. Nakhlik Ye. Ukrainska romantychna proza 20–60-kh rokiv XIX st. / Ye Nakhlik. – Kyiv, 1988. 318 s. Panchenko L. Tsinnist yak filosofska intentsiia buttia liudyny / L. Panchenko // Vyshcha osvita Ukrainy. – 2002. – № 4. S. 33–37. Serheieva V. Pro rol dukhovnoho katarsysu u formuvanni zahalnoliudskykh tsinnostei / V. Serheieva // Pedahohika i psykholohiia. – 2002. – № 4. – S. 13–19. Sizova K. Dvi Orysi: semantychni paraleli ta zviazok iz folklornoiu tradytsiieiu / K. Sizova // Slovo i Chas. – 2007. – № 7. – S. 83–86. Skurativskyi L. Pytannia dukhovnosti yak filosofska ta metodychna problema / L. Skurativskyi // Ukrainska mova i literatura v shkoli. – 2004. – № 5. – S. 5–7. Stasevska O. Dukhovni tsinnosti i sotsiokulturna identychnist: problema vzaiemoobumovlenosti / O. Stasevska // Visnyk Natsionalnoho universytetu Iurydychna akademiia Ukrainy imeni Yaroslava Mudroho. – 2016. – № 4 (31). – S. 113–122. Sulyma-Blokhyna O. Kvitka i Kulish – osnovopolozhnyky ukrainskoi novely / O. Sulyma-Blokhyna // Vybrane. Poezii. Novelistyka. Naukovi ta Publitsystychni Rozvidky / O. Sulyma-Blokhyna. – Kyiv, 1995. – 286 s. Shalatska H. Zhinochyi obraz u systemi dukhovnykh tsinnostei ukrainskoi prozy ta dramaturhii pershoi polovyny XIX st. : dys. ... kand. filol. nauk : 10.01.01 / H. Shalatska. – Kharkiv, 2012. – 243 s. Yatsenko M. Romantyzm / M. Yatsenko // Istoriia ukrainskoi literatury XIX st. : u 3 kn. / za red. M. T. Yatsenka. – Kyiv, 1995. – Kn. 1. – S. 240–312.