FEATURES OF DOCUMENTARY IN THE WORKS OF I. NECHUY-LEVYTSKY

Archive, Volume 57(2019)

Tetyana Kononchuk
PhD, Associate Рrof., Academy of Advocacy of Ukraine, Kyiv

Summary

The article deals with the peculiarities of documentary studies in the works of the famous Ukrainian writer I. Nechuy-Levytskyi (25.11, 1838-02.04, 1918) on the example of such works as “The Sokilska Mountain”, “The Ukrainian Year Fair” and “The Apocalyptic Painting in Kyiv”. It was found out that the writer described real facts, events, circumstances, filled the texts with journalistic elements. It is concluded that attention to the actual fact, the real event, as well as the characteristic emotionality, imagery, author’s presence is inherent in the texts of the writer.

Keywords: reality, fact, description, landscape, journalism, emotionality.

Files to Download

DOI: https://doi.org/10.17721/2520-6346.3(57).110-123

References

1. Varykasha M. Literatura non-fiction : pomizh faktom i phiktsiyeyu [Elektronnyj recurs] / M. Varykasha // Aktualni problem slovyanskoyi philolohiyi. – 2010. – Vyp. ХХІІІ, ch. 3. – S. 28–38. – Rezhym dostupu: http://dspace.nbuv.gov.ua /bitstream/handle/123456789/38201/03-Varykasha.pdf. – Nazva z ekranu. – Data peregljadu: 15.02.17. 2. Halych O. Zhanrova systema dokumentalnoyi literatury / O. Halych // Dokumentalistyka na porozi XXI stolittia : problem teoriyi ta istoriyi : Materialy Vseukrayinskoyi naukovoyi konferentsiyi, 18–19 veresnia 2003 r., m. Luhansk. – Luhansk : Znannia, 2003. – S. 19–36. 3. Zdoroveha V. Ivan Franko I ukrayinska publitsystyka [Elektronnyj recurs] / Zdoroveha V. // Studopedija. – Rezhym dostupu: https://franko.lviv.ua/faculty /jur/publications/zbirnyk07/Zbirnyk07_Zdorovega.htm. – Nazva z ekranu. – Data peregljadu: 01.09.08. 4. Kovaliv Y. Entsyklopediya suchasnoyi Ukrainy [Elektronnyj recurs] / Y. Kovaliv // Encyklopedija cuchacnoi Ukrainy. – Rezhym dostupu: http://esu.com.ua /search_articles.php?id=20530. – Nazva z ekranu. – Data peregljadu: 01.09.08. 5. Mykhailyn I. Osnovy zhurnalistyky : pidruchnyk / I. Mykhailynю – Kyiv : Tsentr uchbovoyi literatury, 2002. – 284 s. 6. Nadtochiy O. Rysy publitsystychnoho typu tvorchosti v romani I. NechuyaLevytskoho "Khmary" / O. Nadtochiy // Ivan Nechui-Levytsky : postat i tvorchist : do 170-richchia z dnia narodzhennia Ivana Semenovycha Nechuya-Levytskoho : zbirnyk prats Vseukrayinskoyi naukovoyi konferentsiyi. – Cherkasy : Vyd. Y. Chabanenko, 2008. – 550 s. 7. Nechui-Levytsky I. Sokilska hora / I. Nechui-Levytsky // Zibrannia tvoriv : u 10 t. / I. Nechui-Levytsky. – Kyiv : Naukova dumka, 1966. – T. 6 – S. 419–420. 8. Nechui-Levytskyi I. Rokovy ukrayinsky yarmarok / I. Nechui-Levytsky // Ibid. – T. 7 – S. 351–358. 9. Nechui-Levytsky I. Apokaliptychna kartyna v Kyyevi / I. Nechui-Levytsky // Ibid. – T. 8. – S. 259–263. 10. Pohribny A. Povernennia Dokiyi Humennoyi : perdmova / A. Pohribny // Humenna D. Dity Chumatskoho Shliakhu : roman : u 4 kn. / D. Humenna. – Kyiv : Ukrayinsky tsentr dukhovnoyi kultury, 1998. – Kn. 1. – S. 3–6. 11. Slovar ukrayinskoyi movy / uporiadkuvav z dodatkom vlasnoho material Borys Hrinchenko. U 4 t. T. 4 : R–Y. – Kyiv : Naukova dumka, 1997. – 616 s. 12. Fedkovych Y. Sokilska kniahynia [Elektronnyj recurs] / Y. Fedkovych // УкрЛіб : Internet UkrLib : Biblioteka ukraihckoi literatury. – Rezhym dostupu: https://ukrlib.com.ua/books/printitzip.php?tid=15377. – Nazva z ekranu. – Data peregljadu: 01.09.08.