FOREIGN NAMES OF ARTISTIC WORKS OF IVANA FRANKO

Archive, Volume 49 (2017)

Summary

The article discusses the basic principles and motives formation of foreign titles of artistic works of the great Ukrainian writer Ivan Franko. The connection of onyms with those of other writers propriatyv’s authorship derived basic linguistic universals in area of onims formation.

Key words: motive nomination’s; propriatyv; onim; onims formation; lingvistic universals.

Files to Download

Download

References

1. Голод Р. Проблема еволюційного розвитку естетичної свідомості І. Франка крізь призму текстологічного аналізу його повісті "Boa constrictor" / Р. Голод // Прикарпатський вісник НТШ. – 2012. – № 2 (18). – С. 74–84. 2. Денисюк І. Невичерпність атома / І. Денисюк. – Л., 2001. 3. Корнійчук В. "Excelsior" Івана Франка і Яна Каспаровича / В. Корнійчук // Warszawskie zeszyty ukrainoznawcze, 23–24 spotkania. – Warszawa, 2007. – S. 135–145. 4. Кочан І. І.Франко та іншомовні слова [Электронный ресурс]. – Режим доступу : www / nu.edu.ua / faculty /philol /www /vydannia / Ivan Franko_zbirnyk_ 2010_t02 / 30 Iryna_Kochan.pdf. 5. Ліпкевич І. Полонізми у творах Івана Франка / І. Ліпкевич // Українська філологія : школа, постаті, проблеми : Збірник наукових праць Міжнародної конференції, присвяченої 150-річчю від дня заснування кафедри української словесності у Львівському університеті. – Л., 1999. – Ч. 2. 6. Скляренко В. Лелітка, або прадавній колисковий спів [Электронный ресурс]. – Режим доступу : kulturamowy.univ.kiev.ua / KM / pdfs / Magazine 44-8.pdf. 7. Токар В. Іншомовна лексика в мові творів І. Франка / В. Токар // Матеріали республіканської наукової конференції, присвяченої 115-річчю від дня народження та 55-річчю з дня смерті І. Франка : Тези доповідей. – Житомир, 1971. 8. Траченко О. Стилістична стратифікація заголовкової лексики в поезії І. Франка / О. Траченко // Тези доповідей ХVІІ (8–9 жовтня 2002р.), ХVІІІ (9–10 жовтня 2003 р.), ХІХ (10–11 жовтня 2004 р.) Франківських щорічних наукових конференцій. – Л., 2006. – С. 145–148. 9. Франко І. Зібрання творів : у 50 т. – К. : Наук. думка, 1976–1986. 10. Хмелінська Р. Іншомовні вкраплення в мові І. Я. Франка / Р. Хмелінська // Вісн. Житомир. держ. ун-ту. – Житомир, 2000. – Вип 49. – С. 135–140. 11. Ціхоцький І. Мова прози Івана Франка (стилістичні новації) / І. Ціхоцький. – Л. : Вид. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2006. 12. Челецька М. Архітектонічно-заголовкова модель поетичної книжки І. Франка "З вершин і низин" / М. Челецька // Укр. літ-во : Зб. наук. праць. – 2006. – Вип. 68. – С. 106–116.