HRYHORY SKOVORODA’S PEDAGOGICAL VIEWS THROUGHTHE PRISM OF THE NEW UKRAINIAN SCHOOL

Volume 63-2 (2022)

A. О. Shyshkova, Student
Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv

Summary

Personality of Hryhorii Savych Skovoroda exists outside of time and space, and constantly surprises us with a sharp mind, far-sightedness and relevance of ideas. We can make such a conclusion according not on his literary heritage only, but also on the pedagogical beliefs and admonitions.
Analyzing philosopher’s pedagogical ideas, we can see clear parallels with today’s tendencies in the development of education, in particular, the problems solved by the New Ukrainian School. The presented article highlights some of the main H. S. Skovoroda’s pedagogical views, which are reflected in the system of the New Ukrainian School.
Keywords: pedagogical idea, New Ukrainian School, competence-based learning, partnership pedagogy, child-centeredness in teaching.

Files to Download

Download

DOI: https://doi.org/10.17721/2520-6346.2(63).221-227

References

1. Artemova L. V. Istorija pedaghoghiky Ukrajiny : Pidruchnyk. – K. : Lybidj, 2006. – 424 s. 2. Vereshhak I. M. Pedaghoghichni poghljady Hryhoriia Skovorody krizj pryzmu Novoji ukrajinsjkoji shkoly [Elektronnyj resurs] / I. M. Vereshhak. – 2018. – Rezhym dostupu do resursu: https://vseosvita.ua/library/pedagogicni-pogladigrigoria-skovorodi-kriz-prizmu-novoi-ukrainskoi-skoli-93122.html. 3. Koncepcija "Nova ukrajinsjka shkola" [Elektronnyj resurs] / [L. M. Ghrynevych, O. B. Eljkin, S. A. Kalashnikova ta in.]. – 2016. – Rezhym dostupu do resursu: https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/nova-ukrainska-shkolacompressed.pdf. 4. Ljubar O. O. Istorija ukrajinsjkoji shkoly i pedaghoghiky : navch. posibnyk / O. O. Ljubar, M. Gh. Steljmakhovych, D. T. Fedorenko. – K. : Znannja, 2003. – 450 s. 5. Skovoroda Н. Povne zibrannja tvoriv: U 2-kh t. – K.: Naukova dumka, 1973. – T. 1. – 532 s.; – T. 2. – 576 s. 6. Strumansjkyj V. P. "Dovgho sam uchysj, jakshho khochesh navchaty inshykh" : Problemy navchannja j vykhovannja u filosofsjkykh studijakh Н. S. Skovorody / / Pochatkova shk. – 1994. – # 11.