INNOVATION OF THE WORKS OF LESIA UKRAINKA WOMAN
(TO THE 150TH ANNIVERSARY OF LESYA UKRAINKA’S BIRTH)

Volume 61-2 (2021)

G. F. Semenyuk
G. F. Semenyuk, Dr Hab., Prof., Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv

Summary

The article deals with the innovative tendencies of Lesya Ukrainka’s dramas.
Attention is focused on the peculiarities of the poet’s comprehension of new images in
the context of neo-romanticism

Keywords: drama, poetics, neo-romanticism, innovation, lyricism.

Files to Download

Download

DOI: https://doi.org/10.17721/2520-6346.2(61).5-13

References

REFERENCES 1. Yevshan M. Lesya Ukrayinka // LNV. – 1913. – Kn. X. – S. 50–55. 2. Zerov M. Ukrayins`ke py`s`menstvo XIX st. Vid Kulisha do Vy`nny`chenka (Nary`sy` z novitn`ogo ukrayins`kogo py`s`menstva). – Drogoby`ch, 2007. – S. 398. 3. Kostenko L. Poet, shho ishov slidamy` gigantiv // Lesya Ukrayinka. Dramaty`chni tvory`. – K., 1989. 4. Lesya Ukrayinka. Pro teatr / Lesya Ukrayinka. Zibr. tvoriv u 12 t. – K., 1977. – T. 8. – S. 268–315. 5. Ukrayinka Lesya. Tvory`: v 2 t / Lesya Ukrayinka.– K., 1986. – T. 1. 6. Mamontov Ya. Karpenko-Kary`j i suchasna ukrayins`ka dramaturgiya / Ya. Mamontov // Radyan. teatr. – 1931. – № 1–2. – S. 13. 7. Mamontov Ya. Osnovni komponenty` dramy` // Radyan. teatr. – 1940. – № 1. – S. 11. 8. I. Franko. Molоdа Ukrayinа / І. Franko. – В.м., 1902. – T. 5. – S. 195. 9. Shumylo N. Ukrayins`ka proza kincya XIX – pochatku XX st.: Problema nacional`noyi identy`chnosti : afvtoref. dy`s….d-ra filol. nauk. – K., 200