LINGUODIDACTIC INTERPRETATION OF HRYHORII SKOVORODAIN THE EDUCATIONAL TEXT MATERIALS ON UKRAINIANAS A FOREIGN LANGUAGE

Volume 63-2 (2022)

H. D. Shvets, Dr Hab., Associate Prof.
Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv

Summary

The article is devoted to the current problem of enriching the educational text materials on Ukrainian as a foreign language. The purpose of the paper is to determine the optimal linguodidactic strategy for the presentation of Hryhorii Skovoroda and his work to foreign students.
As a result of the analysis of language textbooks for foreigners, it was established that the two leading strategies for getting to know the most prominent Ukrainian philosopher and his works are designed for different categories of foreigners: students of various specialties and future philologists. In the first case,
there are informational texts about Hryhorii Skovoroda and only a few of his adapted fables, which are accompanied by lexical-grammatical and communicative tasks. In the second case, there is a slightly wider palette of artistic texts, a minimal adaptation, the comments with elements of ideological and artistic analysis, the tasks aimed at developing not only communicative competence, but also professional
competence (the ability to do literary analysis).
The article focuses on the new manual “Catch Skovoroda” of the International Institute of Education, Culture and Diaspora Relations. The concept of the book, its structure, the system of tasks aimed at the comprehensive development of all types of speech activity are characterized. The reference of the manual’s authors primarily to the emotional and motivational spheres of the foreign student’s personality makes it effective to study figures and works that may seem difficult or incomprehensible
under the traditional, rationally oriented educational paradigm.
A conclusion was made about the effectiveness of educational materials, which are based on the strategies of emotional involvement of the foreign reader and appeal to his personal experience.
Keywords: foreign students, linguodidactics, educational text materials, textbook, Ukrainian as a foreign language.

Files to Download

Download

DOI: https://doi.org/10.17721/2520-6346.2(63).206-220

References

1. Vinnytska V. M. Krainoznavstvo: Ukraina: navch. posib. dlia stud.-inozemtsiv. Kyiv: VPTs "Kyivskyi universytet", 2006. 282 s. 2. Diachenko S. I., Piatetska O. V. Ukrainska literatura dlia inozemnykh studentiv. Kyiv: Akademiia, 2010. 312 s. 3. Zabuzhko O. Khroniky vid Fortinbrasa. Vybrana eseistyka 90-kh. Kyiv: Fakt, 1999. 340 s. 4. Kliuch do Ukrainy: mista i liudy: pidruchnyk z ukrainskoi movy yak inozemnoi (rivni В2-С1) / Iryna Kliuchkovska, Oksana Horda, Oksana Trumko, Nataliia Martynyshyn, Halyna Temnyk). Lviv: Kolir PRO, 2020. Ch. I. 200 s. 5. Mandrivka Ukrainoiu: navch. posibnyk z ukr. movy yak inozem. (riven В2) / I. Kliuchkovska ta in. Lviv: Don Bosko, 2012. 152 s. 6. Metodychni rekomendatsii dlia slukhachiv pidhotovchykh kursiv Tsentru dovuzivskoi pidhotovky DVNZ "DonNTU" z dystsypliny "Istoriia Ukrainy" [Elektronnyi resurs] / uklad. I. O. Dmytryk, S. M. Klymenko. Pokrovsk: DonNTU, 2021. 93 s. 7. Naivydatnishi ukraintsi vsikh chasiv – rezultaty opytuvannia. URL: https://life.pravda.com.ua/society/2012/05/29/103374/ 8. Narodnyi top: naivydatnishi ukraintsi usikh chasiv (8-9 zhovstnia 2022). URL: https://cutt.ly/q2eToQM 9. Obrazky z Lesynoho zhyttia : navch. posib. / I. Kliuchkovska ta in. Lviv: Halytska vydavnycha spilka, 2020. 128 s. 10. Onkovych H. V. Ukrainoznavstvo i linhvodydaktyka: navch. posib. Kyiv: Lohos, 1997. 108 s. 11. Palamar L. M., Postavna N. F., Tatianchenko N. F. Chytaiemo ukrainskoiu: navch. posib. Kyiv: BV, 1999. 199 s. 12. Palinska O. Khudozhni teksty u protsesi vyvchennia inozemnoi movy: komunikatyvnyi aspekt (na materiali tvoriv T. Shevchenka). Bъlharska ukraynystyka. Sofyia: Sofyisky unyversytet "Sv. Klyment Okhrydsky", 2014. Broi 4. S. 96–103. 13. Palinska O., Kachala O. Avtostopom po Ukraini. Ukrainska mova yak inozemna. Riven С1: audiokn. z vpravamy (riven С1). Lviv: Vyd-vo Lviv. politekhniky, 2014. 127 s. 14. Sapozhnikova O. V. Mova suchasnykh tekstiv: navch. posib. z ukrainskoi movy dlia stud.-inozem. Kyiv: VPTs "Kyivskyi universytet", 2011. 118 s. 15. Sapozhnikova O. Ukrainska y zarubizhna literatura: Pochatkovyi kurs dlia inozemnykh studentiv pidhotovchykh fakultetiv vyshchykh zakladiv osvity: navch. posib. Kyiv: VPTs "Kyivskyi universytet", 2005. 179 s. 16. Seliverstova L. I., Lahuta T. M., Klochko T. V., Yashchenko A. A. Chytaimo pro Ukrainu ukrainskoiu, rosiiskoiu, anhliiskoiu movamy: navch. posib. / za red. O. S. Valit. Kharkiv: KhNU imeni V. N. Karazina, 2011. 272 s. 17. Spiimai Skovorodu: navchalnyi posibnyk z ukrainskoi movy yak inozemnoi (riven В1) / [Iryna Kliuchkovska, Oksana Horda, Nazar Danchyshyn, Oksana Trumko, Anhelina Parashchyna, Nataliia Martynyshyn]: rukopys. Lviv, 2022. 18. Ukrainska mova yak inozemna. Zmistovyi modul "chytannia". Rivni skladnosti A2, В1. Metodychni vkazivky dlia audytornoi ta samostiinoi roboty studentiv pidhotovchoho viddilennia / Ukl. ta upor. tekstiv S. D. Karpenko. Bila tserkva: VPTs BNAU, 2019. 260 s. 19. Fedchyk V. A. Khudozhnii tekst yak zasib navchannia studentiv ukrainskoi movy (pochatkovyi etap). URL: https://cutt.ly/3abpJJ1 20. Shvets H. D. Tvory Lesi Ukrainky v navchalnii tekstotetsi z ukrainskoi movy yak inozemnoi. Ideolohynia natsionalnoi arystokratii (na poshanu 150-richchia vid dnia narodzhennia Lesi Ukrainky): zb. nauk. prats za materialamy Vseukrainskoi nauk.-prakt. konferentsii, 25-26 liutoho 2021 roku, Lviv. Lviv: Drukarnia Lvivskoho natsionalnoho medychnoho universytetu imeni Danyla Halytskoho, 2021. S. 590–596. 21. Shvets H. D. Teoretyko-metodychni zasady navchannia ukrainskoi movy inozemnykh studentiv humanitarnykh spetsialnostei: dys. … d-ra ped. nauk: 13.00.02. Kyiv, 2021. 689 s. URL: https://cutt.ly/pbKX7To 22. Shvets H. D. Teoriia i praktyka navchannia ukrainskoi movy inozemnykh studentiv humanitarnykh spetsialnostei: monohrafiia. Kyiv: Feniks, 2019. 529 s. 23. Shvets H. D., Torchynska Yu. O., Litvinchuk A. O. Chytaimo ukrainskoiu: navch. posib. z ukr. movy dlia inozem. stud. / Za red. H. D. Shvets. Kyiv: Feniks, 2012. 112 s.