“MUSIC IN POETRY, POETRY IN MUSIC LESYA UKRAINKA”

Volume 61 (2021)

M. K. Naenko
Dr Hab., Prof., Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv

Summary

The article is devoted to the musical element in the poetry of Lesia Ukrainka. The author analyses Lesia Ukrainka` s poems with musical motives (“Melodies” (Melodii), “Seven strings” (Sim strun), “Rhythms” (Rytmy)) and numerous texts set to music by different composers (M. Lysenko, K. Stetsenko, Y. Stepovyi, M. Verykivskyi,

Files to Download

Download

DOI: https://doi.org/10.17721/2520-6346.2(61).79-89

References

1. Vaksberh A. Kto stanjet nobeljevskim laureatom (list ozidanija otkryt) // Literaturnaja gazeta. – 2006. – 19–25 apr. 2. Doncov D. Poetka ukrains`koho risordzimenta… // Ukrains`ke slovo: CHrestomatija ukr. l-ry i lit. krytyky XX st.– Kn. I. – K.: Ros`, 1994. 3. Zborovs`ka N. Moja Lesja Ukrainka. – T.: Dzura, 2002. 4. Kosatch-Kryvynjuk O. Lesja Ukrajinka. CHronolohija zyttja i tvortchosti. – Nju-Jork, 1970. 5. Skupejko L. Mifopoetyka "Lisovoi pisni" Lesi Ukrainky. – K.: Feniks, 2006. 6. Mashenko M. Myzyka i zyvopys na urokach literatury. – K.: B. V., 1971. 7. Ukrainka Lesja. Tvory: V 10 t. – K., 1930. – T. 12. 8. Ukrainka Lesja. Tvory: V 10 t. – K.: Derz. v-vo chud. l-ry, 1965. – T. 9.