MYTHOLOGY IN THE SCIENTIFIC RECEPTION
OF IVAN FRANKO

Volume 62-1 (2022)

H. М. Zhukovska
Taras Shevchenko National Universityof Kуiv, Kуiv

Summary

The article examines Ivan Franko’s scientific reception of the concepts of myth,
mythology, mythologism, the scientist’s substantiation of the genre specificity of these
concepts, their essence, and the artistic and aesthetic paradigm. On the basis of the
conducted research, the role of Ivan Franko in the formation of methodological
principles of the study of mythology in literature is noted.
Key words: myth, mythology, legend, mythological school, oral folk art.

Files to Download

Download

DOI: https://doi.org/10.17721/2520-6346.1(62).36-47

References

1. Dronʹ K. Mifolohizm u khudozhniy prozi Ivana Franka / Kateryna Dronʹ. – K.: Naukova dumka, 2013. – 240 s. 2. Klochek H. Traktat Ivana Franka "Z sekretiv poetychnoyi tvorchosti" yak predtecha ukrayinsʹkoyi retseptyvnoyi poetyky / H. Klochek // Slovo i Chas. – 2007. – № 4. – S. 39–45. 3. Franko I. Vavylon i Novyy Zavit/ Ivan Franko Zibr. tvoriv u 50-ty tomakh. T. 54 – K.: Naukova dumka, 1981. – S. 641–645. 4. Franko I. Vidhuky hretsʹkoyi i latynsʹkoyi literatur v ukrayinsʹkomu pysʹmenstvi / Ivan Franko. Zibr. tvoriv u 50-ty tomakh. – T. 30. – K.: Naukova dumka, 1981. – S. 240–252. 5. Franko I. Hutsulʹsʹki prymivky/ Ivan Franko. Zibr. tvoriv u 50-ty tomakh. T. 31. – K.: Naukova dumka, 1981. – S. 116. Franko I. Dvi shkoly u folʹklorystytsi / I. Franko. Zibr. tvoriv : u 50 t. – K.: Nauk. dumka, 1981. – T. 29. – S. 416–424. 7. Franko I. Deshcho pro "Marusyu" L.Borovykovsʹkoho ta yiyi osnovu / Ivan Franko. Zibr. tvoriv u 50-ty tomakh. T. 33. – K.: Naukova dumka, 1981. – S. 403–416. 8. Franko I. Etnolohiya ta istoriya literatury / Ivan Franko. Zibr. tvoriv : u 50 t. – K.: Nauk. dumka, 1981. – T. 29. – S. 273–282. 47 9. Franko I. Zibrannya tvoriv: U 50 t.– K.: Nauk. dumka, 1976–1986. – T. 48, Lysty : 1874–1885. – 767s. 10. Franko I. Iz sekretiv poetychnoyi tvorchosti / Ivan Franko Zibr. tvoriv u 50-ty tomakh. T. 31. – K.: Naukova dumka, 1981. – S. 45–119. 11. Franko I. Lyudovi viruvannya na Pidhirʺyi / Ivan Franko. Zibr. tvoriv u 50-ty tomakh. T. 54. – K.: Naukova dumka, 1981. – S. 117–210. 12. Franko I. Naynovishi napryamky v narodoznavstvi / Ivan Franko. Zibr. tvoriv u 50-ty tomakh. T. 45. – K.: Naukova dumka, 1981. – S. 254–267. 13. Franko I. Opovidannya pro zhyttya svyatoho velykomuchenyka i likarya Panteleymona / Ivan Franko. Zibr. tvoriv u 50-ty tomakh. T. 26. – K.: Naukova dumka, 1981. – S. 205–209. 14. Franko I. Peredmova do "Halytsʹkykh narodnykh kazok"/ Ivan Franko. Vybrani statti pro narodnu tvorchistʹ. – K.: Vyd-vo AN URSR, 1955. – S. 183–184. 15. Franko I. Peredmova do "Posmertnykh pysanʹ mytrofana Dykareva" / Ivan Franko. Zibr. tvoriv u 50-ty tomakh. T. 34. – Kyyiv: Naukova dumka, 1981. – S. 459–466. 16. Franko I. Perednye slovo do vydannya "Starokhrystyyansʹkykh lehend. Iz knyhy "Narodovishchaniye" / Ivan Franko. Zibr. tvoriv u 50-ty tomakh. T. 33. – K.: Naukova dumka, 1981. – S. 144–145. 17. Franko I. Yak vynykayutʹ narodni pisni / Ivan Franko. Zibr. tvoriv u 50-ty tomakh. T. 27. – K.: Naukova dumka, 1981. – S. 57–65. 18. Franko I. Yak tvorylasya slovʺyansʹka mifolohiya / Ivan Franko. Zibr. tvoriv u 50-ty tomakh. T. 37. – K.: Naukova dumka, 1981. – S. 425–432.