PANTELEIMON KULISH’S ORIENTAL NARRATIVES

Archive, Volume 59 (2020)

L. V. Hrytsyk
Dr Hab., Prof., Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv

Summary

The urgency of the work is conditioned by the task of showing the ways in which oriental material was included in the Ukrainian literature, stimulating, as in the European literatures of the second half of the 19th century, the artistic type of orientalism; to trace the factors that contributed to the interest in the East (geopolitical, religious, spiritual, etc.). The work deals with reminiscences of the East in the works of P. Kulish. The object of the study is the lyric and epic poem “Mahomet and Hadyza” (1882), which is interpreted in the context of the writer’s oriental fascinations of that time, including Draper, Irving, Weil, Renan, and the development of academic and artistic types of orientalism in Ukraine.

Keywords: orientalism, reminiscences, academic, artistic types of orientalism, romantic orientalism, lyric and epic poem.

Files to Download

Download

DOI: https://doi.org/10.17721/2520-6346.1(59).14-23

References

Balahutrak V. Heneza etnopsykholohii v Ukraini KhIKh stolittia: istorykoetnolohichnyi aspekt / V. Balahutrak. – Lviv, 2007. – 224 s. Biletskyi O. Shevchenko i zakhidnoievropeiski literatury / O. Biletskyi // Zibr. prats : u 5 t. / O. Biletskyi. – Kyiv, 1965. – T. 2. – 283 s. Vybrani lysty Panteleimona Kulisha ukrainskoiu movoiu / Р. Kulish ; рeredm. Yu. Shevelova. – Niu-York ; Toronto, 1984. – 242 s. Kochubei Iu. Vzaiemovidnosyny ukrainskoi ta arabskoi mov i literatur / Iu. Kochubei // Movni ta literaturni zviazky Ukrainy z krainamy Skhodu / za red. I. P. Bondarenka. – Kyiv, 2010. – 216 s. Kulish P. Mahomet i Khadyza / Р. Kulish // Tvory : v 2 t. – Kyiv, 1998. – T. 2. – 764 s. Nakhlik Ie. Panteleimon Kulish. Istoriia ukrainskoi literatury ХІХ stolittia : u 2 kn. / Ie. Nakhlik. – Kyiv, 2006. – Kn. 2. – 712 s. Nakhlik Ie. Panteleimon Kulish. Osobystist, pysmennyk, myslytel : u 2 t. / Ie. Nakhlik. – Kyiv, 2007. – T. 1. – 456 s. Pupurs I. Skhid u dzerkali romantyzmu (imaholohichna paradyhma romantychnoho oriientalizmu: na materiali zakhidno- u skhidnoievropeiskykh literatur kintsia XVIII –XIX st.) : avtoref. dys. ... d-ra filol. nauk. / I. Pupurs/ – Kyiv, 2018. – 40 s. Rudnytskyi L. Do fenomena ukrainskoi literatury. Ukrainoznavstv. – 2001. – № 1. – S. 114–120; Said E. Oriientalizm / E. Said. – Kyiv, 2001. – 511 s. Franko I. Narys z istorii ukrainskoi literatury do 1890 roku / I. Franko // Zibr. tvoriv : u 50 t. / I. Franko. – Kyiv, 1984. – T. 41. – 683 s. Chyzhevskyi D. Romantyzm / D. Chyzhevskyi // Entsyklopediia ukrainoznavstva / Instytut arkheohrafii NAN Ukrainy. – Kyiv, 1995. – T. 2. – 800 s. Sherekh Iu. Druha cherha / Iu. Sherekh. – Niu-York, 1978. – 392 s. Sheveliov Iu. Kulishevi lysty i Kulish u lystakh / Iu. Sheveliov // Vybrani lysty Panteleimona Kulisha ukrainskoiu movoiu / Р. Kulish. – Niu-York ; Toronto, 1984. – 242 s. Iatsenko M. Filosofski y ideino-estetychni osnovy khudozhnikh napriamiv i techii / M. Iatsenko // Istoriia ukrainskoi literatury XX st. : u 2 kn. / za red. M. Zhulynskoho. – Kyiv, 2005. – Kn. 1. – 656 s.