PARADOXES OF FRANCO SCIENTIFIC RECEPTION

Volume 62-1 (2022)

Y. I. Kovaliv
Dr Hab., Рrof. Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv

Summary

The article reveals important pages of the life and work of I. Franko, which are
often overlooked by French studies.
Key words: French studies, masonry, horizon of expectation, convergence of
horizons of understanding, duality, tactician, strategist.

Files to Download

Download

DOI: https://doi.org/10.17721/2520-6346.1(62).64-74

References

1. Gorak R. Nemifotvorny'j Franko / Roman Gorak. // Literaturna Ukrayina. – 1997. – 11 veresnya. 2. Gundorova T. Franko – ne kamenyar / Tamara Gundorova. – Mel'born : Universy'tet imeni Monasha. Viddil slavisty'ky', 1996. – 151 s. 3. Gundorova T. Nevidomy'j Ivan Franko: grani Izmaragdu / Tamara Gundorova. – K. : Ly'bid', 2006. – 360 s. 4. Yevshan M. Kry'ty'ka. Literaturoznavstvo. Estety'ka / M. Yevshan [uporyadk., peredm. ta pry'm. N. Shumy'lo]. – K. : Osnovy', 1998. – 658 s. 74 5. Zerov M. Tvory': U 2 t. / My'kola Zerov [uporyad. G. P. Kochur, D. V. Pavly'chko]. – K. : Dnipro,1991. – T. 2. – 601 s. 6. Pastux T. V. Romany' Ivana Franka / Taras Pastux. – L. : Kamenyar, 1998. – 135 s. 7. Saly'ga T. "Ni, ya ne ky'nuv kamenyars'ky'j molot" / Taras Saly'ga // Ivan Franko: dux. nauka, dumka, volya. Materialy' Mizhnarodnogo naukovogo kongresu, pry'svyachenogo 150-richchyu vid dnya narodzhennya Ivana Franka (L'viv, 27 veresnya – 1 zhovtnya 2006 r.). – L., 2008. – T. 1. – S. 295–313. 8. Ty'xoloz B. "Zwei Seelen leben, ach, in meiner Brust" (mifologema dvorushny'cztva u zhy'ttyetvorchosti Ivana Franka / Bogdan Ty'xoloz. // Ivan Franko: dux. nauka, dumka. volya. Materialy' Mizhnarodnogo naukovogo kongresu, pry'svyachenogo 150-richchyu vid dnya narodzhennya Ivana Franka (L'viv, 27 veresnya – 1 zhovtnya 2006 r.). – L. : Vy'd. centr LNU im. Ivana Franka, 2008. – T. 1. – S. 845–857. 9. Franko I. Dekil'ka afory'zmiv u al'bum "Dilu" // Zhy'tye i slovo. – 1897. – Ch. 3. – S. 263–264. 10. Franko I. Kamenyari. Ukrayins'ky'j tekst i pol's'ky'j pereklad. Deshho pro shtuku perekladannya / Ivan Franko. – L. : Iz "Zagal'noyi drukarni", 1912. – S. 10. 11. Franko I. Zibrannya tvoriv: U 50 t. / Ivan Franko. – K. : Naukova dumka, – T. 31. 12. Franko I. Zibrannya tvoriv: U 50 t. / Ivan Franko. – K. : Naukova dumka, – T. 45. 13. Franko I. Zibrannya tvoriv: U 50 t. / Ivan Franko. – K. : Naukova dumka, – T. 50. 14. Franko I. Mozayika: Iz tvoriv, shho ne vvijshly' do zibrannya tvoriv u 50 tomax / Ivan Franko [uporyadn. Z. T. Franko, M. G. Vasy'lenko]. – L. : Kamenyar, 2001. – 434 s. 15. Chy'zhevs'ky'j D. Realizm v ukrayins'kij literaturi / Dmy'tro Chy'zhevs'ky'j. – Prosvita, 1999. – 120 s. 16. Sherex Yu. Tretya storozha. Literatura. My'stecztvo. Ideologiya / Yurij Sherex. – K. : Dnipro,1993. – 590 s.