PROLEGOMENA OF “CHIMERY PROSE”

Volume 64-1 (2023)

Yurii Kovaliv, DSc (Philol.), Prof.
Educational and Scientific Institute of Philology Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv

Summary

The article deals with the problem of “fanciful prose”, which is not sufficiently clarified in Ukrainian literary studies, and which has a number of contradictory definitions. Relying on the tradition of laughing culture, O. Storozhenko, P. Kulish, experimental prose of the 20s, started with the novel “There is no translation for the Cossack family, or Mamai and Stranger’s young lady” by O. Ilchenko, formed in the 70s during the “general pogrom”, she expressed a passive protest against the dominance of “social realism”. Its supporters, staying within the limits of the official direction, found in it, like the poets-natural philosophers, niches that were unattainable for the “party policy in the field of fiction”, wrote works with distinctive genre and style characteristics, combined with convention, folklore intertextuality, theatricality, lyrical-romantic tradition, characterized by a “mythological” dominant, mythic semantics. “Quirky prose” should be considered as a defensive reaction to “industrial”, “collective farm”, “war”, didactic imitation literature, an experimental site of the new epic. Its specificity is considered on the example of the dilogy “Flock of Swans” and “Green Mills” by V. Zemliak, which is also not subject to definition.
Therefore, the previous ones about the subject of the literary study, the actual prolegomena, remain relevant.

Keywords: prolegomena. “fancy prose”, “fancy novel”, laughing culture, convention, grotesque, theatricality, mythic semantics.

Files to Download

Download

DOI: https://doi.org/10.17721/2520-6346.1(64).69-80

References

1. Bernadska N. I. Ukrayinskyi roman: teoretychni problemy i zhanrova evoliuciia. K. : Akademvydav, 2004. 368 s. 2. Bilyi O. V. Literaturnyi heroi u konteksti istorii. K.: Naukova dumka, 1980. 120 s. 3. Bryukhovetskyi V. Ne sadamy Semyramidy… // Dnipro. 1981. Ch. 2. S. 141–147. 4. Horniatko-Shumylovych A. Y. Tvory Valeriia Shevchuka yak riznovyd "khymernoi" prozy. L. : Kameniar, 1999. 34 s. 5. Zborovska N. Kod ukrayinskoi literatury. Proekt psykhoistorii novitnoi ukrayinskoi literatury. K. : Akamdevydav, 2002. 502 s. 6. Istoriia ukrayinskoi literatury XX stolittia: U 2 kn. [za red. V. Donchyka]. K. : Lybid,1995. Kn. 2. Ch. 2. 509 s. 7. Kozachuk N. V. Poetyka ukrayinskoi intelektualnoi prozy 1960–90-kh rr. : dysert. … dokt. filol. nauk. Ivano-Frankivsk, 2007. 211 s. 8. Kravchenko A. Khymernyi roman i folklor / Radianske literaturoznavstvo. 1982. Ch. 4. S. 57–62. 9. Kravchenko A. Khudozhnya umovnist v ukrayinskii radianskii prozi. K. : Naukova dumka, 1988. 128 s. 10. Kurylenko D. V. Zhanrovo-stylova polifoniia prozy kin. 50–70-kh rr. XX st. (na prykladi romanu O. Ilchenka "Kozatskomu rodu nema perevodu, abo zh Kozak Mamai i Chuzha Molodytsia", dylohii V. Zemlіaka "Lebedyna zghraya" ta "Zeleni Mlyny"): dysert. … kand. filol. nauk. K., 2017. 217 s. 11. Movchan R. Shche raz pro Mykolu Khvylovoho, abo Hovo Ludens v ukrainskii prozi 20-kh rokiv. / Ukrainska mova i literatura v serednikh shkolakh, liceiakh, himnaziiakh. 2003. Ch. 3. S. 39–55. 12. Novychenko L. Stylovi skladnyky bahatstva suchasnoi prozy // Dnipro. 1981. Ch. 7. S. 137–143. 13. Pavlyshyn M. Kanon ta ikonostas: Literaturno-krytychni statti. K. : Chas, 1997. 447 s. 14. Pidopryhora S. V. Romannyi tryptykh "Vohnenni stovpy" u zhanrovii systemi istorychnoi prozy Romana Ivanychuka : dysert. … kand. filol. nauk. Mykolaiv, 2006. 218 s. 15. Pohrybnyi A. Moda? Novatsiia? Zakonomernost? O "khymernom" zhanre v ukraynskoi proze // Lyteraturnoe obozrenye. 1980. № 2. S. 24–28. 16. Pohribnyi A. Suchasnyi styl: vdumlyvist poshuku i pidstupnist mody // Vitchyzna. – 1984. – Ch. 12. – S. 145–153. 17. Pokalchuk Yu. Tradytsii Hoholia i "mahichnyi realizm" / Yurii Pokalchuk // Vitchyzna. 1984. Ch. 4. 187–192. 79 18. Spodarets V. Do pytannia pro "obraz svitu" ukrayinskoi khymernoi prozy / Mizhnarodnyi konhres ukrayinistiv. Odesa, 26-29 serpnia 1999. Literaturoznavstvo. Kn. 2.: Dopovidi ta povidomlennia. K., 2002. S. 270–271. 19. Yurchuk O. U tini imperii: Ukrayinska literatura u svitli postkolonialnoi teorii. K. : VCz "Akademiia", 2013. 224 s.