REALISM AND MYTHOLOGY IN IVAN NECHUY-LEVYTSKY’S OEUVRE (base dont hestory “Starosvitski Batiushky Ta Matushky”)

Archive, Volume 57(2019)

Halyna Zhukovska
PhD, Associate Рrof., Taras Shevchenko National University of Kуiv, Kуiv

Summary

The article covers the features of the artistic embodiment of the mythological (biblical and antique) motifs and images in the story-chronicle of Ivan NechuyLevytsky “Old-World fathers and mothers”, the foundations of mythology in the artistic text, the relations between mythology and realism are investigated.It is noted that Ivan Nechuy-Levytsky as a master of realistic prose in his work truly reproduces the daily life and life of the peasants of the Bohuslav region of the first half of the nineteenth century. Mainly focusing on the artistic modeling of the images of two priests – Khariton Mossakovsky and Mark Balabukh and the descriptions of the lives of their families,the author details internal (desire, thought, dreams, feelings) and the external existence of peasants, who are actively involved in social processes. It is proved that the use of mythological images and motifs in the narrative structure of a realistic story becomes a vivid means of disclosing a character or a life situation. Mythologism ornaments a realistic work, fills with vivid colors, deepens the emotional and narrative background, enriches the text.

Keywords: realism, mythologism, mythopoetics, mythological intertext, mythological image, mythological motive.

Files to Download

Download

DOI: https://doi.org/10.17721/2520-6346.3(57).77-96

References

1.BiletsʹkyyO. IvanSemenovychLevytsʹkyy (Nechuy)/O.Biletsʹkyy //Zibr. pratsʹ:u5t./O.Biletsʹkyy.–K.,1965.–T.2.–S.318–367 2.VlasenkoV.KhudozhnyamaysternistʹI.S.Nechuya-Levytsʹkoho/V.Vlasenko. –Kyiv:Padyancʹkashkola,1969.–184s. 3.IvanchenkoR.IvanNechuy-Levytsʹkyy:Naryszhyttyaitvorchosti/R.Ivanchenko. –Kyiv:Dnipro,1980.–147s. 4.KrutikovaN.Rozkrytaknyhazhyttya/N.Krutikova//Nechuy-LevytsʹkyyI.Zibr. Tvoriv:U10t./I.Nechuy-Levytsʹkyy.–Kyiv:Naukovadumka,1965.–T.1.–S.5–50. 5.MishchukR.Spivetsʹdushinarodnoyi:do150-richchyaviddnyanarodzhennya I.S.Nechuya-Levytsʹkoho/R.Mishchuk.–Kyiv:Znannya,1987.–49s. 6.Nechuy-Levytsʹkyy I. Zhyttyepysʹ Ivana Levytsʹkoho (Nechuya), napysana nymsamym/I.Nechuy-Levytsʹkyy//Zibr.tvoriv:u10t./I.Nechuy-Levytsʹkyy.– Kyiv:Naukovadumka,1968.–T.10.–S.343–348. 7.Nechuy-Levytsʹkyy I. Starosvit·sʹki batyushky i matushky /I.NechuyLevytsʹkyy//Ibid.–T.4.–S.38–322. 8.Nechuy-Levytsʹkyy I. Sʹohochasne literaturne pryamovannya /I. NechuyLevytsʹkyy // Istoriya ukrayinsʹkoyi literaturnoyi krytyky ta literaturoznavstva : khrestomatiya:u3kn.–Kyiv:Lybidʹ,1998.–Kn.2.–S.212–222. 9.Nyamtsu A.E. Lehendarno – myfolohycheskye struktury v slavyanskykh y zapadnoevropeyskykhlyteraturakh:Uchebnoe posobye/A.E.Nyamtsu. –Chernovtsy: Ruta,2001.–208s. 10.PrylipkoI. Dukhovenstvo v ukrayinsʹkiy prozi ХІХ – pochatku ХХІ: khudozhnyaretseptsiyatainterpretatsiya:monohrafiya/I.Prylipko.–Kyiv:LOHOS, 2014.–482s. 11.Syvkova I. Zhanrovo-stylʹova pryroda povisti Ivana Nechuya-Levytsʹkoho "Starosvit·sʹkibatyushkyimatushky"/I.Syvkova//IvanNechuy-Levytsʹkyy:postatʹ itvorchistʹ:zbirnykpratsʹVseukrayinsʹkoyinaukovoyikonferentsiyi.–Cherkasy: Vyd.YU.Chabanenko,2008.–550s. 12.Franko I. Starei nove v suchasniy ukrayinsʹkiyliteraturi/I.Franko // Zibr. tvoriv:u50t./I.Franko.–Kyiv:Naukovadumka,1982.–T.35.–S.91–111. 13.FrankoI.YuvileyIvanaLevytsʹkoho(Nechuya)/I.Franko//Zibr.tvoriv:u50t. /I.Franko.–K.:Naukovadumka,1982.–T.35.–S.370–376. 14.FrysI.MifolohichnikontseptsiyiXXst.:ohlyadproblemy/I.Frys//Kyivsʹki polonistychni studiyi. – 2012. – T. 19. – S. 377–382. – Rezhym dostupu: http://nbuv.gov.ua/UJRN/kps_2012_19_60