SPECIFICS OF USING EIDOTECHNOLOGY DURING THE STUDY OF WORKS BY I. KARPENKO-KARYI IN SECONDARY EDUCATION INSTITUTIONS

Volume 60 (2021)

G. Ya. Kholod
PhD, Gymnasium № 153 named after O.S. Pushkin, Kyiv

Summary

The article raises the problem of developing figurative thinking of students in Ukrainian literature, in particular during the study of I. Karpenko-Kary’s works, reveals the features of the use of eidotechnology creativity in students, improvement of their critical thinking, correction of so-called clip thinking, examples of images used by students in their emblems, shortcomings in the selection of images that represent the works by the playwright. The relevance of our chosen topic is the need to use eidotechnology (emblem creation) in the study of Ukrainian literature, including comedies by I. Karpenko-Kary, due to the development of clip thinking in modern students that leads to superficial and fragmentary perception of information, reduced creativity, emergence of alogisms during thinking, problems with the development of critical and figurative thinking. The purpose of the article is to find out the specifics of the use of eidotechnology (creation of an emblem) when studying the works by I. Karpenko-Kary in secondary schools. The object of research is eidotechnology in the study of I. Karpenko-Kary’s work in secondary education institutions. The subject of research the specifics of the use of eidotechnology in the study of the work of I. Karpenko-Kary in secondary education. It is noted that during the creation of emblems to the works of I. Karpenko-Kary in the vast majority of students, who clearly identified the images representing the theme and ideas of dramatic works of the artist, there were no cognitive problems due to genre-style specifics of the information product.

Keywords: emblem, eidotechnology, figurative thinking, critical thinking, clip thinking.

Files to Download

Download

DOI: https://doi.org/10.17721/2520-6346.60.220-225

References

1. Bohosviatska A.I. Suchasni pedahohichni tekhnolohii u praktytsi vchytelia svitovoi literatury. Zarubizhna literatura v shkolakh Ukrainy: Metodych. zhurnal. 2013. № 1. S. 34–41. 2. Zadorozhnia O. Eidetyka v korektsiinii roboti z ditmy iz zatrymkoiu psykhichnoho rozvytku. Osvita osib z osoblyvymy potrebamy: shliakhy rozbudovy: Naukovo-metodychnyi zbirnyk. Vypusk 13. 2017. S. 346–352. 3. Poleshchuk A. Razvytye khudozhestvennoho mыshlenyia studentov spetsyalnosty "Zhurnalystyka". Mezhdunarodnaia zhurnalystyka-2015: formyrovanye ynformatsyonnoho prostranstva partnerstva ot Vladyvostoka do Lyssabona y medya: materyalы Chetvertoi Mezhdunar. nauch.-prakt. konf. 19 fevr. 2015. Mynsk: Yzd. tsentr BHU, 2015. S. 207–211.