THE DEVELOPMENT OF ANCIENT MYTHOLOGICAL MOTIVESAND IMAGES IN THE AESTHETICAND PHILOSOPHICAL SEARCHES OF H. SKOVORODA

Volume 63-2 (2022)

N. M. Gaevska, PhD, Prof.
Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv

Summary

In the article, an attempt was made to analyze ancient mythological motifs and images in the work of Hryhorii Skovoroda, to find out the peculiarities of the poetics of the artist’s philosophical dialogues, to reveal the relevance of highlighting the views of the writer in the collections “Fables of Kharkiv” and “The Garden of Divine Songs”.
Keywords: mythological motifs, antiquity, philosophical quests, baroque tradition, fable, dialogism.

Files to Download

Download

DOI: https://doi.org/10.17721/2520-6346.2(63).46-53

References

1. Drach I., Krymsjkyj S., Popovych M. Hryhorii Skovoroda. Bioghrafichna povistj. – K., 1984. 2. Kostomarov M. Slovo o Skovorode. Po povodu rec. na egho sochynenyja v "Russkom slove" // Osnova. – 1861. – Yjulj. 3. Morenecj V. Dzherelo poetyky Konstanty Iljdefonsa Ghalchynsjkogho. – K., 1986. 4. Pinchuk T. Shtrykhy do poetychnogho portretu Н. Skovorody // Radjansjke literaturoznavstvo. – 1988. – № 2. 5. Skovoroda Н. Sad pisenj. Vybrani tvory. – K., 1972. 6. Skovoroda Н. Ymja emu – Potop Zmyjin // Н. Skovoroda. Virshi. Pisni. Bajky. Dialoghy. Traktaty. Prytchi. Prozovi pereklady. Lysty. – K., 1983. 7. Skovoroda Н. Literaturni tvory. – K., 1972. 8. Franko I. Zapysky Naukovogho tovarystva imeni T. Shevchenka. – 1895. – T. 5. – Kn. 1.