THE SPECIFICS OF CHILDREN’S IMAGE MODELINGIN THE STORIES OF V. ZEMLIAK “HOW THE CUCKOO CUCKOLDED”,”TYKHONIA”, “FOREST’S DAUGHTER”

Volume 64-1 (2023)

Anna Kholod, PhD (Philol.), Prof.
Educational and Scientific Institute of Psychology and Social Sciences Interregional Academy of Personnel Management, Kyiv

Summary

The purpose of the study was to find out the specifics of the modeling of children’s images in V. Zemliak’s stories “How the Cuckoo Cuckolded”, “Tykhonia”, “The Forester’s Daughter”. Descriptive, biographical, analysis, and synthesis methods were used to achieve the above-mentioned goal. As a result of the research, it was found that the author chose heterodiegetic narration for a more thorough modeling
of the image of children. Thanks to the antithesis, V. Zemliak singled out childrencharacters from the general population and expressed their uniqueness with the concept of a miracle at the level of interpersonal relationships and their abilities.
Modeling children’s images, the author uses various means of characterization, paying special attention to details, emotional states of characters, specifics of communication with animals, elderly people.

Keywords: the image of a child, the concept of “miracle”, heterodiegetic narrator, antithesis.

Files to Download

Download

DOI: https://doi.org/10.17721/2520-6346.1(64).148-155

References

1. Bader S. Obraz dytyny-syroty v rozpovidiakh Lidii Charskoi // Aktualni problemy slovianskoi filolohii. Seriia: Linhvistyka i literaturoznavstvo: Mizhvuz. zb. nauk. st. 2009. Vyp. XXI. S. 196–202. 154 2. Yesypenko D. Psykholohiia mudroyi dytyny u tvorchosti Vasylia Stefanyka // Aktualni problemy slovianskoyi filolohii. Seriia: Linhvistyka i literaturoznavstvo: Mizhvuz. zb. nauk. st. 2009. Vyp. XXI. S. 188–195. 3. Zarudnyi M. Volodar charivnoho konia // Zapovit liubovi: Zb. / Uporiad. B.P. Komar. K.: Rad. pysm., 1983. S. 240–246. 4. Zemlіak V. Vybrane: Romany, opovidannia / Vstup. slovo O. O. Syzonenko; uporiad. B.O. Prokopenka. K.: Ukraina, 2013. 720 s. 5. Zemlіak V. Yak zakuvala zozulia URL: https://www.ukrlib.com.ua/books/ printit.php?tid=44 (data zvernennya: 01. 05. 2023). 6. Kleimenova T. Vnutrishnii svit dytyny v opovidanniakh M. Kotsiubynskoho / T. V. Kleimenova // Aktualni problemy slovianskoi filolohii. Seriia: Linhvistyka i literaturoznavstvo: Mizhvuz. zb. nauk. st. 2009. Vyp. XXI. S. 173–180. 7. Lenska S. Obraz ditei viiny u tvorakh Hr. Tiutiunnyka, V. Blyznetsia, M. Vinhranovskoho // Aktualni problemy slovianskoi filolohii. Seriia: Linhvistyka i literaturoznavstvo: Mizhvuz. zb. nauk. st. 2009. Vyp. XXI. S. 373–380. 8. Lopushan T. Osoblyvosti rozkryttia problemy initsiacii dytyny v ukrayinskii novelistytsi porubizhzhia XIX–XX stolit // Aktualni problemy slovianskoi filolohii. Seriia: Linhvistyka i literaturoznavstvo: Mizhvuz. zb. nauk. st. 2009. Vyp. XXI. S. 149–156. 9. Makarenko O., Fedoseeva I. Hostri psykholohichni reaktsii liudyny na stresohenni podii. Naukovi zapysky. Tom 47. Pedahohichni, psykholohichni nauky ta sotsialna robota 2005. S. 45–48. 10. Osadcha K. Psykholohizm dytiachykh opovidan Mykhaila Kotsiubynskoho (pryntsypy i zasoby zobrazhennia kharakteriv) // Aktualni problemy slovianskoi filolohii. Seriia: Linhvistyka i literaturoznavstvo: Mizhvuz. zb. nauk. st. 2009. Vyp. XXI. S. 181–187.