ЕТНОКУЛЬТУРНІ АРХЕТИПИ ЯК ОСНОВНИЙ ЧИННИК ВІДОБРАЖЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО МЕНТАЛІТЕТУ У ПОЕЗІЇ ОСИПА МАКОВЕЯ

Архів, Випуск 53-2 (2018)

Анотація

У статті розглянуто специфіку використання етнокультурних архетипів у мовотворчості українського поета Осипа Маковея. Висвітлено майстерність використання автором архетипів, що здійснюють етноестетичний вплив на систему образотворення.
Проаналізовано естетичне наповнення архетипових концептів. Розглянуто мовне вираження концептів, що формують поле концептосфери, відображають фрагменти свідомості та містять вербальну й невербальну інформацію про певний обʼєкт пізнання.

Ключові слова: етнокультурний архетип, концепт, образ, символ, троп, фразеологізм, поетичний контекст.

Файли для завантаження

Завантажити

Список використаної літератури

1. Будна Н. О., Гладюк Т. В., Гладюк М. М. Природознавство. Конспекти уроків / Н. О. Будна та ін. – Тернопіль, 2014. – 270 с. 2. Грушевський М. Історія української літератури / М. Грушевський. В 6 т. 9 кн. – К., 1994. – Т. 4. – Кн. 2. – С. 204–220. 3. Енциклопедія етнокультурознавства / Ю. І. Римаренко, В. Г. Чернець та ін. – К.: Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв, 2000. – 336 с. 4. Єрмоленко С. Я. Мовно-естетичні знаки української культури / С. Єрмоленко. – К.: Ін-т укр. мови НАН України, 2009. – 352 с. 5. Костомаров М. І. Слов’янська міфологія. Вибрані праці з фольклористики й літературознавства / М. Костомаров. – К.: Либідь, 1994. – 384 с. 6. Литвиненко Г. С. Знакові аспекти архетипно-образної системи та історичної фольклорної свідомості в українській народній пісні: Монографія / Г. Литвиненко. – К.: Логос, 2012. – 196 с. 7. Народні пісні в записах Осипа Маковея / Авт. передм. В. А. Качкан; Упоряд. та авт. приміт. В.А. Качкан. – К.: «Музична Україна» , 1981. – 104 с. 8. Потапенко О. І., Дмитренко М. К. та ін. Словник символів. – К.: Народознавство, 1997. – 156 с. 9. Приходько І. Сатирик, поет, белетрист – Осип Маковей / І. Приходько // Педагогічна думка. – К., 2007. – № 3. – С. 33–39. 10. Українська етнологія: Навч. посібник / За ред. В. Борисенко. – К.: Либідь, 2007. – 400 с. 11. Маковей О.С. Твори / Упоряд., передм. О. Засенка. – К.: Дніпро, 1983. – 211 с. 12. Маковей О. С. Твори: В 2 т / О.С. Маковей. – К.: Дніпро, 1990. – Т. 1: Поетичні твори. Повісті / Авт. передм. Ф.П. Погребенник. – 719 с. 13. Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка Національної академії наук України, відділ рукописних фондів і текстології. – Ф.59. Од. зб. 89. – 23 арк.