ЕТНОПСИХОЛОГІЧНІ МОТИВИ У ТВОРЧОСТІ ПАНТЕЛЕЙМОНА КУЛІША

Архів, Випуск 59 (2020)

О. Ю. Кудря
магістрантка, Київський національний університет iменi Тaрaсa Шевченкa, Київ

Анотація

Зoсередженo увaгу нa творчості Пантелеймона Куліша, що пронизана етнопсихологічними мотивами; рoзглянутo етнопсихологічні особливості укрaїнців; з’ясoвaнo специфіку нaрoднoгo сприйняття довкілля шляхoм детaльнoгo aнaлiзу образів герoїв у творчості письменника.

Ключoвi слoвa: етнопсихологія, догматизм, трансцеденталізм, кордоцентризм, амбвівалентність.

Файли для завантаження

Завантажити

DOI: https://doi.org/10.17721/2520-6346.1(59).89-99

Список використаної літератури

Велесова книга : зб. праукр. пам'яток. І тис. до н. д. – І тис. н. д. / упоряд. Б. Яценко.– К., 2001. – 331 с. Говорун Т. Гендерна психологія / Т. Говорун, О. Кікінежді. – К., 2004. – 308 с. Губко О. Психологія українського народу / О. Губко. – К., 2003. – 625 с. Донченко О. Архетипи соціального життя і політика (Глибинні регулятиви психополітичного повсякдення) : монографія / О. Донченко, Ю. Романенко. – К., 2001. – 334 с. Жулинський М. Пантелеймон Куліш. Літературний портрет / М. Жулинський // Куліш П. Літературний портрет. Чорна рада. Хроніка 1663 року / П. Куліш. – К., 2000. – С. 3–21. Зеров М. Поетична діяльність Куліша / М. Зеров // Українське письменство ХІХ ст. Від Куліша до Винниченка : нариси з новіт. укр. письменства. – Дрогобич, 2007. – 566 с.; Куліш П. Хуторна поэзія / П. Куліш. – Л., 1882. – 137 с. Льовочкіна А. Етнопсихологія / А. Льовочкіна. – К., 2002. – 144 с. Нахлік Є. Пантелеймон Куліш: особистість, письменник, мислитель : у 2 т. / Є. Нахлік. – К., 2007. – Т. 2. – 462 с. Сніжко В. Нариси з психоетнічної екології України / В. Сніжко. – К., 2001. – 334 с. Франко І. Українські "народовці" і радикали / І. Франко // Зібр. творів : у 50 т. / І. Франко. – К., 1980. – Т. 28. – 439 с Хвильовий М. Думки проти течії / М. Хвильовий // Твори : у 2 т. / М. Хвильовий. – К., 1990. – Т. 2. – 925 с. Шурат В. Філософічна основа творчості П. Куліша : у 25-ліття смерті письменника / В. Шурат. – Л., 1922. – 132 с.; Юнг К. Г. Архетип и символ / К. Г. Юнг. – М., 1991. – 304 с.