ФОНОСЕМАНТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ТРЬОХ ПОЕЗІЙ ОСИПА МАКОВЕЯ

Архів, Випуск 53-2 (2018)

Анотація

За метою дослідження був здійснений кореляційний аналіз показників частотності поєднання агресивних консонант і коефіцієнтів семантико-семіотичних маркерів у трьох поезіях Осипа Маковея («І я умію пісню…», 1891 рік; «В дорогу, в дорогу!», 1899 рік; «Образок», 1900 рік).

Дослідження здійснювалося за допомогою методів емпіричного дослідження (спостереження як цілеспрямоване й організоване суб’єктивне сприйняття трьох аналізованих поезій О. Маковея; опис, який допоміг нам фіксувати результати згаданого спостереження; вимірювання за методикою семантичного диференціалу Ч. Осгуда застосовано з метою виявлення кореляції між факторами «показники частотності поєднання агресивних консонант» і «коефіцієнт семантико-семіотичних маркерів поезії О. Маковея». Методи теоретичного дослідження були обрані такі: формалізація як побудова абстрактно-математичних моделей, що спрямовані на розкриття сутності кореляції між частотними поєднанням «агресивних» консонант ([ГР], [РГ], [ДЗВ], [РХМ], [КР], [БР], [ХВ], [ПР], [ХВБ], [ШН], [ВШ], [ЧМ], [МЗ], [РН], [С’ЗД], [Т’ТР], [СПР], [JРЗ], [ЖД], [С’ЗМ]) і коефіцієнтами семантико-семіотичних маркерів трьох поезій О. Маковея, де такі поєднання зустрічаються як частотні; статистичні методи потрібні були нам для визначення середніх значень, що характеризували усю сукупність згаданої кореляції між частотними поєднанням «агресивних» консонант і їхньою семантикою.

Висновок: нами встановлена амбівалентна тенденція: з одного боку, кореляція відсутня між показниками частотності поєднання агресивних консонант і коефіцієнтів семантико-семіотичних маркерів у трьох поезіях О. Маковея; із другого боку, наявна чітка кореляція між показниками частотності поєднання агресивних консонант і нефінальними (середніми) показниками семантико-семіотичних маркерів у трьох аналізованих поезіях О. Маковея.

Ключові слова: поєднання «агресивних» консонант, коефіцієнти семантикосеміотичних маркерів, кореляція, поезії Осипа Маковея.

Файли для завантаження

Завантажити

Список використаної літератури

1. Вірші Осипа Маковея [Електронний ресурс] // OnlyArt. – Режим доступу: https://onlyart.org.ua/ukrainian-poets/virshi-osypa-makoveya/ (дата звернення: 18.01.18). — Назва з екрану. 2. Журавлев А. П. Символическое значение языкового знака / А. П. Журавлев // Речевое воздействие. Проблемы прикладной психолингвистики / Отв. ред. А.А. Леонтьев. — М.: Наука, 1972. — C. 81–104. 3. Журавлев А. П. Звук и смысл: Кн. для внеклас. чтения учащихся ст. классов. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Просвещение, 1991. — 160 с: ил. 4. Маковей О. Власні твори [Електронний ресурс] / О. Маковей. — Режим доступу: http://chtyvo.org.ua/authors/Makovei_Osyp/ (дата звернення: 17.12.2017). — Назва з екрана. 5. Осгуд Ч. Приложение методики семантического дифференциала к исследованию по эстетике и смежным проблемам / Ч. Осгуд // Семиотика и искусствометрия. — [под ред. Ю. М. Лотмана и В. М. Петрова]. — М.: Мир, 1972. — С. 278–298. 6. Пищальникова Е. Д., Сорокин Ю. А. Введение в психопоэтику / Е. Д. Пищальникова, Ю. А. Сорокин. — Барнаул, 1993. — С. 34–38. 7. Поливанов Е. Д. Общий фонетический принцип всякой поэтической техники / Е. Д. Поливанов // Вопросы языкознания. — № 1. — 1963. — С. 99–112. 8. Холод О. М. «Звукові малюнки» агресивності та приємності як складові іміджу деяких депутатів / О. М. Холод // Зерцала юности научной : материалы II международной конференции, 24 марта 2001 года в г. Кривом Роге. — В 2-х ч. — Ч. 2. — К.: ЕУФИМБ, 2001. — С. 74–81. 9. Холод О. М. Імідж: мовлення політиків: монографія / О. М. Холод. — У 2 ч. — Ч. 1: Проблеми дослідження вербального іміджу політика в засобах масової інформації. — К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2008. — 142 с.: схеми. 10. Холод О. М. Імідж: мовлення політиків: монографія / О. М. Холод. — У 2 ч. — Ч. 2: Модель вербальної експлікації іміджу політика. — К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2008. — 259 с. 11.Холод О. М. Методологія досліджень соціальних комунікацій: підручник / О. М. Холод. — Львів: ПАІС, 2014. — 280 с. 12.Osgood, C. E. Method and Theory in Experimental Psychology. — NY, 1953.