ГРИГОРІЙ СКОВОРОДА ЯК БІБЛІЙНИЙ ГЕРМЕНЕВТ

Випуск 63-2 (2022)

О. П. Ткаченко, канд. філол. наук, доц.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ

Анотація

Аналізуються особливості тлумачення біблійних текстів Григорієм Сковородою. Герменевтика Сковороди розглядається в широкому та вузькому контекстах – порівняно з засадами екзегетики, закладеними в ранньохристиянській літературі, та на тлі української біблійної герменевтики епохи Бароко. Аналізується вплив на герменевтичні погляди Сковороди тлумачів олександрійської школи – Філона, Климента та Орігена. Біблійні екзегети олександрійської школи розробили вчення про три сенси Святого Письма, схиляючись до алегоричного потрактування біблійних текстів. У цьому ж напрямку рухається думка Григорія Сковороди. Сковорода вважає буквальне розуміння Біблії не варіантом прочитання (як того вимагала канонічна екзегеза), а хибним прочитанням.
Ключові слова: Сковорода, Біблія, герменевтика, екзегеза, буквальний сенс, алегоричний сенс, канонічна інтерпретація, Бароко

Файли для завантаження

Завантажити

DOI: https://doi.org/10.17721/2520-6346.2(63).159-170

Список використаної літератури

1. Жизнь Григория Сковороды // Сковорода Г. Повне зібрання творів: У 2 т. Т. ІІ. – К.: Наукова думка, 1973. – 576 с. 2. Кемпбелл Дж. Тисячоликий герой. – Львів: Terra Incognita. 2020. – 416 с. 3. Пельтье А.-М. Библейские чтения: У истоков европейской культуры. – К.: ДУХ І ЛІТЕРА. 2014. – 456 с. 169 4. Ушкалов Л. В., Марченко О. М. Нариси з філософії Григорія Сковороди. – Харків: Основа. 1993. – 152 с. 5. Ушкалов Л. Світ українського барокко. – Харків: Око. 1994. – 112 с. 6. Чижевський Д. Філософія Григорія Сковороди. – Харків: Акта. 2003. – 432 с. ДЖЕРЕЛА ІЛЮСТРАТИВНОГО МАТЕРІАЛУ 1. Галятовський Й. Гріхи розмаїті // Повернення до Божого храму. – К.: Грамота. 2004. – 136 с. 2. Ориген. О началах. – С.Пб.: АМФОРА. 2000. – 384 с. 3. Сковорода Г. Повне зібрання творів: У 2 т. – К.: Наукова думка. 1973. – 576 с.