ІДЕЙНО-ЕСТЕТИЧНІ КООРДИНАТИ ХУДОЖНЬОГО СВІТУ ПРИТЧ ІВАНА ФРАНКА

Архів, Випуск 49 (2017)

Анотація

Розглянуто питання про реалізацію художніх можливостей притчі у
творчості І. Франка, зокрема в контексті трансформації цього жанру в
літературі кінця ХІХ – початку ХХ ст. Основна увага зосереджується на
окресленні специфіки притчі у творчому доробку І. Франка. З’ясовано, що вона представлена як цілісна система з розмаїттям художніх елементів – порівняння, алегорії, символи, інакомовлення тощо. Наголошується, що пошуки принципово нових естетичних ідей у літературі викликали зацікавлення індійською філософією, відтак розширився духовний простір митців тогочасся, що спричинило й появу творів І. Франка релігійнофілософського змісту. Зауважено, що письменник об’єднав поетику й естетику індійського Сходу з давньоруським оповідним мистецтвом та народними уявленнями про світобудову. Спостережена інтерпретація запозичених канонічних християнських сюжетів, які іноді мають іронічні кінцівки, притаманні фольклорним притчам. Закцентовано, що загалом притчі зберігають головні ознаки, притаманні цьому жанру – іронію, парадокс, несподіваність кінцівки, тяглість до філософських узагальнень.

Ключові слова: І. Франко; притча; канон; християнські сюжети; буддистська та індуїстська естетика; поетика; тропіка.

Файли для завантаження

Завантажити

Список використаної літератури

1. Білецький О. І. Франко й індійська література / О. Білецький // Слово про великого Каменяра: збірник статей до 100-ліття з дня народження Івана Франка : у 2 т. – К. : Державне вид-во худ. літ-ри, 1956. – Т. 1. – С. 491–511. 2. Богачевська І. Притча як об'єкт релігієзнавчого дослідження / І. Богачевська // Вісн. Житомирського держ. ун-ту ім. І. Франка. – 2011. – Вип. 59. – С. 3–8. 3. Веремчук Ю. П'єса-притча. Генеза. Поетика : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 10.01.06 / Ю. Веремчук. – К., 2005. 4. Галич О. Теорія літератури : підручник / О. Галич, В. Назарець, Є. Васильєв ; за ред. О. Галича. – К. : Либідь, 2001. 5. Давыдова Т. Теория литературы : учеб. пособие / Т. Давыдова, В. Пронин. – М. : Логос, 2003. 6. Демченко С. Притча у давній українській літературі: еволюція жанру : дис ... канд. філол. наук : 10.01.01 / С. Демченко. – Кривий Ріг, 2004. 7. Євшан М. Іван Франко (нарис його літературної діяльности) / М. Євшан // Сучасність. – № 6 (78). – Червень. – 1967. – С. 35–45. 8. Каспрук А. Жанр притчі в поезії Івана Франка / А. Каспрук // Укр. мова і літ. в школі. – 1978. – № 8. – С. 28–39. 9. Клим'юк Ю. Функціональне значення притчі в українській літературі до початку ХХ століття / Ю. Клим'юк // Питання літ-ва. – 1995. – Вип. 2. – С. 42–52. 10. Ленська С. Жанрова специфіка малих епічних форм у теоретиколітературознавчому дискурсі [Електронний ресурс] / С. Ленська // Наукові записки Харківського нац. пед. ун-ту ім. Г. С. Сковороди. Сер. : Літературознавство. – 2013. – № 4 (2). – С. 85–93. – Режим доступу: nbuv.gov.ua/UJRN /Nzl_2013_4(2)__16. 11. Ленська С. Генетичні та структурні аспекти жанру в літературознавстві ХХ століття / С. Ленська // Рідний край. – 2012. – № 1 (26). – С. 109–114. 12. Папуша І. Modus orientalis: Індійська література в рецепції Івана Франка : монографія / І. Папуша. – Тернопіль : Збруч, 2000. 13. Ставнича О. Епістемологічний аспект романів-притч Г. Тарасюк [Електронний ресурс] / О. Ставнича. – Режим доступу: sworld.com.ua›simpoz4/106.pdf 14. Тарнашинська Л. Презумпція доцільності: Абрис сучасної літературознавчої концептології / Л. Тарнашинська. – К. : Вид. дім "Києво-Могилянська академія", 2008. 15. Франко І. Зібрання творів : у 50 т. / І. Франко. – К. : Наук. думка, 1976– 1986. – Т. 2. – 1976. 16. Чегаринська К. Традиції Івана Франка у створенні образів-символів доби в поезії 60–80-х років ХХ століття / К. Чегаринська // Історико-літературний журнал. – 01/2006 . – № 12. – С. 18–22.