ІНШОМОВНІ НАЗВИ ХУДОЖНІХ ТВОРІВ ІВАНА ФРАНКА

Архів, Випуск 49 (2017)

Анотація

Розглянуто основні принципи й мотиви утворення іншомовних найменувань художніх творів великого українського письменника Івана Франка. Встановлено зв’язок таких онімів з аналогічними пропріативами авторства інших письменників, виведені основні мовні універсалії в цій галузі онімотворення.

Ключові слова: мотив номінації; пропріатив; онім; онімотворення; мовні універсалії.

Файли для завантаження

Завантажити

Список використаної літератури

1. Голод Р. Проблема еволюційного розвитку естетичної свідомості І. Франка крізь призму текстологічного аналізу його повісті "Boa constrictor" / Р. Голод // Прикарпатський вісник НТШ. – 2012. – № 2 (18). – С. 74–84. 2. Денисюк І. Невичерпність атома / І. Денисюк. – Л., 2001. 3. Корнійчук В. "Excelsior" Івана Франка і Яна Каспаровича / В. Корнійчук // Warszawskie zeszyty ukrainoznawcze, 23–24 spotkania. – Warszawa, 2007. – S. 135–145. 4. Кочан І. І.Франко та іншомовні слова [Электронный ресурс]. – Режим доступу : www / nu.edu.ua / faculty /philol /www /vydannia / Ivan Franko_zbirnyk_ 2010_t02 / 30 Iryna_Kochan.pdf. 5. Ліпкевич І. Полонізми у творах Івана Франка / І. Ліпкевич // Українська філологія : школа, постаті, проблеми : Збірник наукових праць Міжнародної конференції, присвяченої 150-річчю від дня заснування кафедри української словесності у Львівському університеті. – Л., 1999. – Ч. 2. 6. Скляренко В. Лелітка, або прадавній колисковий спів [Электронный ресурс]. – Режим доступу : kulturamowy.univ.kiev.ua / KM / pdfs / Magazine 44-8.pdf. 7. Токар В. Іншомовна лексика в мові творів І. Франка / В. Токар // Матеріали республіканської наукової конференції, присвяченої 115-річчю від дня народження та 55-річчю з дня смерті І. Франка : Тези доповідей. – Житомир, 1971. 8. Траченко О. Стилістична стратифікація заголовкової лексики в поезії І. Франка / О. Траченко // Тези доповідей ХVІІ (8–9 жовтня 2002р.), ХVІІІ (9–10 жовтня 2003 р.), ХІХ (10–11 жовтня 2004 р.) Франківських щорічних наукових конференцій. – Л., 2006. – С. 145–148. 9. Франко І. Зібрання творів : у 50 т. – К. : Наук. думка, 1976–1986. 10. Хмелінська Р. Іншомовні вкраплення в мові І. Я. Франка / Р. Хмелінська // Вісн. Житомир. держ. ун-ту. – Житомир, 2000. – Вип 49. – С. 135–140. 11. Ціхоцький І. Мова прози Івана Франка (стилістичні новації) / І. Ціхоцький. – Л. : Вид. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2006. 12. Челецька М. Архітектонічно-заголовкова модель поетичної книжки І. Франка "З вершин і низин" / М. Челецька // Укр. літ-во : Зб. наук. праць. – 2006. – Вип. 68. – С. 106–116.