ТВОРЧІСТЬ ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ В НАУКОВІЙ СПАДЩИНІ ПРОФЕСОРА ЛЕОНІДА УШКАЛОВА

Випуск 63-2 (2022)

Н. М. Левченко, д-р філол. наук, проф.
Харківський національний педагогічний університет ім. Г. С. Сковороди, Харків

Анотація

Наголошується на вкладі в інтелектуальну матрицю Харківської філологічної школи наукових розвідок професора Леоніда Ушкалова. Він окреслив у своїх дослідження такі комплексні проблеми літературнофілософських розважань Г. Сковороди, як джерельне підґрунтя його писань; жанрово-художні особливості версифікації його поезій; означення Сковородою байки як самостійного літературного жанру філософського ґатунку, а притчі як моделі своєрідного поєднання байки та філософського діалогу; яскрава міфологічна й біблійна образність та оригінальна будова трактатів; розгортання в пишних барокових формах та в біблійних, міфологічних, емблематичних образах в площині християнського неоплатонізму філософсько-богословських думок в “сократівських” діалогах богослова; антропологічна парадигма онтології, естетики, гносеології в межах ідеї “двох природ”; розгортання ідеї “пізнай себе” в перспективі “сродності” в ідеї узгодження людської волі із Божим промислом; сковородинська філософія серця; радикалізм рис орігенівського апокатастазису
в евдемонізмі світобачення філософа; сковородинівській “парадокс нерівної рівності”; ідея теозису; сковородинівській метафізичний Ерос (Amor divinus) у формі любові до Біблії, сковородинська біблійна ноематика та гевристика як усеосяжна алегореза тексту Святого Письма; структура
сковородинського символічного світу; творчість Сковороди в контексті української барокової традиції; вплив творів Сковороди на нову, новітню й сучасну українську літературу і величезна кількість інших питань, кожне з яких має перспективу розгортання в окремий глибинний сковородинознавчій дискурс. Зокрема зазначається, що Л. Ушкалов запропонував більше трьохсот тем подальших студій творчості Г. Сковороди.
Ключові слова: бароко, трактат, діалог, біблійна ноематика, гевристика, алегореза Біблії.

Файли для завантаження

Завантажити

DOI: https://doi.org/10.17721/2520-6346.2(63).99-113

Список використаної літератури

1. Барокова поезія Слобожанщини : антологія / упоряд., передм. Л. Ушкалова. – Харків : Акта, 2002. – С. 17–47. 2. Два століття сковородіяни: бібліографічний довідник / Укладачі: Леонід Ушкалов, Сергій Вакуленко, Алла Євтушенко; загальний нагляд та наукова редакція Леоніда Ушкалова. – Харків : Акта, 2002. – 528 с. 3. "Вінець моїх свічад, що знають геть усе…": літературознавчий світ Леоніда Ушкалова: біобліогр. довідник / упоряд., наук. ред., передм. Н. Левченко. – Харків : Майдан, 2020. – 92 с. 4. Сковорода Г. Повна академічна збірка творів / За редакцією проф. Леоніда Ушкалова. Харків : Майдан, 2010. – 1400 с. 5. Сковорода Григорій. Сад божественних пісень ; підгот. тексту, передм. та комент. Л. Ушкалова. – Харків : Майдан, 2002. – С. 89–125. 6. Ушкалов Л. Григорій Сковорода / Худож.-оформлювач Є. В. Вдовиченко. – Харків: Фоліо, 2009. – 123 с. (Знамениті українці). 7. Ушкалов Л. Григорій Сковорода і антична культура. – Харків : Знання, 1997. – 180 с. 111 8. Ушкалов Л. Григорій Сковорода: семінарій. – Харків : Майдан, 2004. – 876 с. 9. УшкаловЛ. Есеї про українське бароко. – Київ : Факт–Новий час, 2006. – 284 с. 10. Ушкалов Л. З історії української літератури XVII–XVIII століть. – Харків : Акта, 1999. – 216 с. 11. Ушкалов Л. З Олексіївки Захід дуже добре видно. Режим доступу: https:// inkyiv.com.ua/2017/09/z-oleksiivki-zakhid-duzhe-dobro-vidno/Дата звернення 06.08.2022. 12. Ушкалов Л. Ловитва невловного птаха: життя Григорія Сковороди. – Київ: Дух і Літера, 2017. – 368 с. 13. Ушкалов Л. Нариси з філософії Григорія Сковороди. – Харків : Основа, 1993. – 152 с. 14. Ушкалов Л. Про нове академічне видання творів Григорія Сковороди. Г. Сковорода: глобальне і національне : ма-теріали Всеукр. наук. конф. 19 трав. 2007 р. – Харків : ТОЕксклюзив, 2007. – С. 5–21. 15. Ушкалов Л. Світ українського бароко: філологічні етюди. – Харків : Око, 1994. – 112 с. 16. Ушкалов Л. Сковорода від А до Я. – Львів : Вид-во Старого Лева, 2019. – 72 с. 17. Ушкалов Л. Сковорода, Шевченко, фемінізм...: статті 2010–2013 років. – Харків : Майдан, 2014. – 312 с. 18. Ушкалов Л. Українське барокове богомислення. Сім етюдів про Григорія Сковороду. – Харків: Акта, 2001. – 221 с. 19. Levchenko N., Liamprekht O., Zosimova O., Varenikova O., Boiko S. Emblematic Literature as a Form of Biblical Hermeneutics. Amazonia Investigo. Volume 9. Issue 32. de la Amazonia, 2020. P. 61–69.