ХУДОЖНЄ ВТІЛЕННЯ ОБРАЗУ БАТЬКА В ПОВІСТІ “КАЙДАШЕВА СІМ’Я” І.НЕЧУЯ-ЛЕВИЦЬКОГО ТА РОМАНІ “ЖМЕНЯКИ” М.ТОМЧАНІЯ

Архів, Випуск 57 (2019)

Юлія Бродюк
канд. філол. наук, Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет іменіГригорія Сковороди, Переяслав

Анотація

Здійснено спробу порівняти особливості художнього втілення образу батька в повісті “Кайдашева сім’я” І. Нечуя-Левицького та романі “Жменяки” М. Томчанія. Проаналізовано спільні вектори змалювання означеного образу: нерозривний зв’язок людини і природи; сила землі над селянином; духовнорелігійний світ особистості; складні стосунки між батьками і дітьми; особистісне авторське проникнення у життя героїв своїх творів тощо. Виявлено специфічні відмінності в зображенні образу голови родини.

Ключові слова: образ, духовно-релігійний світ, феномен концепції людини.

Файли для завантаження

Завантажити

DOI: https://doi.org/10.17721/2520-6346.3(57).19-26

Список використаної літератури

1.Амбіцька А. С. Повісті й романи І. С. Нечуя-Левицького: архетипний аналіз:автореф.дис....канд.філол.наук:10.01.01.–Кіровоград,2011.–18с. 2.Кухарук Р. Характер нації як камінь наріжний [Електронний ресурс] /Р.Кухарук//Теорет.ідидакт.філологія.Сер."Філологія".–2019.–Вип.30.– Режимдоступу:http://litforum.com.ua/index.php?r=18&a=5205.–Назвазекрану. –Датаперегляду:11.02.17. 3.МарченкоО.Д.Українськалітература:практич.довід./О.Д.Марченко, А.С.Марченко.–Х.,2009.–768с. 4.Нечуй-ЛевицькийІ.Кайдашевасім'я/І.Нечуй-Левицький.–К.,1990.–416с. 5.ТомчанійМ.Жменяки:трилогія.Повість/М.Томчаній;передм.іприміт. В.С.Попа.–К.,1989.–680с. 6. Томчаній М. Як я працював над романом "Жменяки"/М.Томчаній // Закарпат.правда.–1970.–12лип.–С.3. 7.Трумко О. Мовний образ батька в художньому дискурсі І.Франка. /О.Трумко//Актуал.питаннягуманітар.наук.–2016.–Вип.16.–С.193–199. 8.Хомишак О. Образ батька на тлі української літературної спадщини / О.Хомишак//Молодьіринок.–2012.–№1.–С.111–113. 9.Черкас О. Батьківська постать у творчому космосі Тараса Шевченка: психоаналітичнийракурс.Методичнідіалоги/О.Черкас,О.Шаф//Світоч.–2014. –№4.–С.7–10