КОНЦЕПТ “АНТИЧНІСТЬ” У ДРАМАТИЧНИХ ТВОРАХ ЛЕСІ УКРАЇНКИ

Випуск 61 (2021)

О. Присяжнюк
канд. філол. наук, доц.

Анотація

Досліджено концептуалізацію власних та загальних номінацій (відповідно онімів та етнонімів) зі значенням античності у драмах Лесі Українки “Iфiгенiя в Таврiдi” та “Оргія”. Зазначено, що результати наукового пошуку доповнюють мовознавство щодо розуміння лінгвософських категорій “концепт”, “концептуальна картина світу” і “мовна картина світу”. Розглянуто мовну картину світу як формальний засіб вираження світовідчуття конкретним етносом. Концепт розуміється як система понять, об’єднаних загальною інтегральною семою. Проаналізовано антропоніми, топоніми, етноніми на позначення античності крізь призму авторського стилю Лесі Українки. Встановлено, що концепт “Античність” виражає в мовній картині українців провідний мотив візантійства щодо територіального, політичного і подібного “его”-сприйняття.

Ключові слова: концепт, картина світу, антропоніми, топоніми, етноніми, система, структура, античний.

Файли для завантаження

Завантажити

DOI: https://doi.org/10.17721/2520-6346.2(61).134-142

Список використаної літератури

1. Жайворонок В.В. Проблема концептуальної картини світу та мовного її відображення. Культура народов Причерноморья. 2002. № 32. С. 51–53. 2. Леся Українка. Вибрані твори. К.: Дніпро, 1974. 630 с. 3. Подольская Н.В. Словарь русской ономастической терминологии. М., 1988. 4. Присяжнюк О.М. Поетичний образ міста в "Кримських спогадах" Лесі Українки. Актуальні проблеми слов'янської філології. Лінгвістика і літературознавство: міжвуз. Зб. наук. Ст. Бердянськ: БДПУ, 2010. Вип. ХХІІІ. Ч. ІІ. С. 328–335. 5. Присяжнюк О.М. Концепт "Україна – Європа" крізь призму топосів у романі "Маруся Чурай" Ліни Костенко. Актуальні проблеми слов'янської філології: Серія Лінгвістика і літературознавство: міжвуз. Зб. наук. ст. / Відп. ред. В.А.Зарева. / Бердянськ: БДПУ, 2010. Вип. XХІІІ. Ч. І. С. 194–202. 6. Присяжнюк Оксана, Присяжнюк Ольга. Концептуальні засади художньої творчості Лесі Українки та Ліни Костенко. Materials of the XVI International scientific and practical Conference Trends of modern science. 2020. Philological sciences. Psychology and sociology. Sheffield. Science and education LTD – 60 p. С. 41–43. 7. Українська мова: Енциклопедія / За ред. В. М. Русанівського, О. О. Тараненка. К.: Українська енциклопедія, 2000. 752 с