ЛІНГВОДИДАКТИЧНЕ ОСМИСЛЕННЯ ПОСТАТІ ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ В НАВЧАЛЬНІЙ ТЕКСТОТЕЦІ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ

Випуск 63-2 (2022)

Г. Д. Швець, д-р пед. наук, доц.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ

Анотація

Присвячено актуальній проблемі збагачення навчальної текстотеки з української мови як іноземної та питанню презентації в ній постаті Григорія Сковороди. Проаналізовано навчальні видання й констатовано вкрай обмежене використання текстів про письменника та його творів.
Виокремлено дві лінгводидактичні стратегії представлення митця в посібниках для інокомунікантів, зорієнтовані відповідно на студентів різних спеціальностей або майбутніх філологів. Схарактеризовано концепцію, структуру, методичний інструментарій нового посібника “Спіймай
Сковороду”. Зроблено висновок про ефективність навчальних матеріалів, базованих на стратегіях емоційного залучення читача та звернення до його особистого досвіду.
Ключові слова: інокомунікант, лінгводидактика, навчальна текстотека, навчальний посібник, українська мова як іноземна.

Файли для завантаження

Завантажити

DOI: https://doi.org/10.17721/2520-6346.2(63).206-220

Список використаної літератури

1. Вінницька В. М. Країнознавство: Україна: навч. посіб. для студ.-іноземців. – Київ: ВПЦ "Київський університет", 2006. – 282 с. 2. Дяченко С. І., П'ятецька О. В. Українська література для іноземних студентів. – Київ: Академія, 2010. – 312 с. 3. Забужко О. Хроніки від Фортінбраса. Вибрана есеїстика 90-х. – Київ: Факт, 1999. – 340 с. 4. Ключ до України: міста і люди: підручник з української мови як іноземної (рівні В2-С1) / Ірина Ключковська, Оксана Горда, Оксана Трумко, Наталія Мартинишин, Галина Темник). – Львів: Колір ПРО, 2020. Ч. І. – 200 с. 5. Мандрівка Україною: навч. посібник з укр. мови як інозем. (рівень В 2) / І. Ключковська та ін. – Львів: Дон Боско, 2012. – 152 с. 6. Методичні рекомендації для слухачів підготовчих курсів Центру довузівської підготовки ДВНЗ "ДонНТУ" з дисципліни "Історія України" / уклад. І. О. Дмитрик, С. М. Клименко. – Покровськ: ДонНТУ, 2021. – 93 с. 7. Найвидатніші українці всіх часів – результати опитування. URL: https://life.pravda.com.ua/society/2012/05/29/103374/ 8. Народний топ: найвидатніші українці усіх часів (8-9 жовтня 2022). URL: https://cutt.ly/q2eToQM 9. Образки з Лесиного життя : навч. посіб. / І. Ключковська та ін. – Львів : Галицька видавнича спілка, 2020. 128 с. 10. Онкович Г. В. Українознавство і лінгводидактика: навч. посіб. – Київ: Логос, 1997. – 108 с. 11. Паламар Л. М., Поставна Н. Ф., Татьянченко Н. Ф. Читаємо українською: навч. посіб. Київ: БВ, 1999. 199 с. 12. Палінська О. Художні тексти у процесі вивчення іноземної мови: комунікативний аспект (на матеріалі творів Т. Шевченка). Българска украинистика. – София: Софийски университет "Св. Климент Охридски", 2014. Брой 4. – С. 96–103. 13. Палінська О., Качала О. Автостопом по Україні. Українська мова як іноземна. Рівень С1: аудіокн. з вправами (рівень С1). – Львів: Вид-во Львів. політехніки, 2014. – 127 с. 14. Сапожнікова О. В. Мова сучасних текстів: навч. посіб. з української мови для студ.-інозем. – Київ: ВПЦ "Київський університет", 2011. – 118 с. 218 15. Сапожнікова О. Українська й зарубіжна література: Початковий курс для іноземних студентів підготовчих факультетів вищих закладів освіти: навч. посіб. – Київ: ВПЦ "Київський університет", 2005. – 179 с. 16. Селіверстова Л. І., Лагута Т. М., Клочко Т. В., Ященко А. А. Читаймо про Україну українською, російською, англійською мовами: навч. посіб. / за ред. О. С. Валіт. – Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2011. – 272 с. 17. Спіймай Сковороду: навчальний посібник з української мови як іноземної (рівень В1) / [Ірина Ключковська, Оксана Горда, Назар Данчишин, Оксана Трумко, Ангеліна Паращина, Наталія Мартинишин]: рукопис. – Львів, 2022. 18. Українська мова як іноземна. Змістовий модуль "читання". Рівні складності А2, В1. Методичні вказівки для аудиторної та самостійної роботи студентів підготовчого відділення / Укл. та упор. Текстів С. Д. Карпенко. – Біла церква: ВПЦ БНАУ, 2019. – 260 с. 19. Федчик В. А. Художній текст як засіб навчання студентів української мови (початковий етап). URL: https://cutt.ly/3abpJJ1 20. Швець Г. Д. Твори Лесі Українки в навчальній текстотеці з української мови як іноземної. Ідеологиня національної аристократії (на пошану 150-річчя від дня народження Лесі Українки): зб. наук. праць за матеріалами Всеукраїнської наук.-практ. конференції, 25-26 лютого 2021 року, Львів. – Львів: Друкарня Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, 2021. – С. 590–596. 21. Швець Г. Д. Теоретико-методичні засади навчання української мови іноземних студентів гуманітарних спеціальностей: дис. … д-ра пед. наук: 13.00.02. Київ, 2021. 689 с. URL: https://cutt.ly/pbKX7To 22. Швець Г. Д. Теорія і практика навчання української мови іноземних студентів гуманітарних спеціальностей: монографія. – Київ: Фенікс, 2019. – 529 с. 23. Швець Г. Д., Торчинська Ю. О., Літвінчук А. О. Читаймо українською: навч. посіб. з укр. мови для інозем. студ. / За ред. Г. Д. Швець. – Київ: Фенікс, 2012. – 112 с.