ЛІТЕРАТУРА КИЇВСЬКОЇ РУСІ У НАУКОВІЙ КОНЦЕПЦІЇ ІВАНА ФРАНКА

Випуск 62-1 (2022)

О. М. Сліпушко, д-р філол. наук, проф., О. С. Задорожна, канд. філол. наук, доц.
КНУ імені Тараса Шевченка, Київ

Анотація

Присвячено дослідженню бачення І. Франком феномену літератури
Київської Русі, зокрема використання ним певної наукової термінології для
означення і характеристики цього періоду в історії української літератури.
Визначається внесок ученого у стан розвитку медієвістики, зважаючи на
сучасні дослідження. Особлива увага звертається на тлумачення вченим
питання самодостатності києворуської літератури в тогочасному
європейському просторі. Тлумачаться тези І. Франка про окремі пам’ятки
оригінальні та перекладні. Зокрема, літопис “Повість врем’яних літ”, ряд
апокрифів, які були відомі в Русі. Акцентується увага на введенні дослідником
терміна “імперсональності” як авторської характеристики, його доречність
щодо характеристик середньовічних текстів.
Ключові слова: Іван Франка, книжність, Київська Русь, літопис, “Повість
врем’яних літ”, апокрифи, оригінальна література, перекладна літератури.

Файли для завантаження

Завантажити

DOI: https://doi.org/10.17721/2520-6346.1(62).148-157

Список використаної літератури

1. Франко І. Історія української літератури. Часть перша // Зібрання творів : у 50 т. – К.: Наукова думка, 1983. – Т. 40. – С. 7–372. 2. Франко І. Літописна основа "Слова о полку Ігоревім" // Зібрання творів : у 50 т. – К.: Наукова думка, 1983. – Т. 39. – С. 359–507. 3. Франко І. Нарис історії українсько-руської літератури до 1890 р. // Зібрання творів : у 50 т. – К.: Наукова думка, 1983. – Т. 41. – С. 194–470. 4. Франко І. Празник святого спаса. Причинок до історії староруського письменства і культури // Зібр. творів : у 50 т. – К.: Наукова думка, 1983. – Т. 39. – С. 267–286. 5. Франко І. Притча про сліпця і хромця : Причинок до літературних взаємин Старої Русі // Зібр. творів : у 50 т. – К.: Наукова думка, 1982. – Т. 35. – С. 301–331. 6. Франко І. Студії над найдавнішим київським літописом // Зібр. творів : у 50 т. – К.: Наукова думка, 1976. – Т. 6. – С. 7–190. 7. Франко І. Українці // Зібр. творів : у 50 т. – К.: Наукова думка, 1984. – Т. 41. – С. 162–193.