ЛОКУС ДОМУ В СЕРЕДНЬОВІЧНОМУ ЛЬВОВІ (НА МАТЕРІАЛІ РОМАНУ “АПТЕКАР” ЮРІЯ ВИННИЧУКА)

Архів, Випуск 48-2 (2017)

Анотація

Статтю присвячено вивченню локусу дому в середньовічному Львові на матеріалі роману Ю. Винничука “Аптекар”. Визначено домінантні риси культурно-історичної та локальної ідентифікації локусу дому, способи його візуалізації та наративні прийоми, використання яких забезпечує композиційну єдність твору.

Ключові слова: локус дому, середньовічне місто, Львів, роман “Аптекар”, Ю. Винничук.

Файли для завантаження

Завантажити

Список використаної літератури

1. Анциферов Н.П. "Непостижимый город…" : [Сборник]. – СПб. : Лениздат, 1991. – 333 с. 2. Бернард Вальденфельс. Топографія Чужого: студії з феноменології Чужого. / БернгардВальденфельс – К. : ППС (2002), 2004. – 206 с. 3. Винничук Ю.П. Аптекар: роман / Юрій Винничук; худож.-оформлювач Л.П. Вировець. – Харків: Фоліо, 2015. – 443 с. 4. Винничук Ю. Мій новий роман називається "Аптекар", назва проста і дохідлива: [розмова з Ю.Винничуком / розмовляв і нотував ЮК, "Збруч"]. – [Електронний ресурс] – Режим доступу від 15.03.2016: http://dyskurs.com.ua /pro_litproces/yuriy-vinnichuk-miy-noviy-roman-nazivayetsya-aptekar-nazva-prostai-dohidliva.html. 5. Винничук Ю. Реалізм в літературі – це часто страшенно нудно [розмова з Ю. Винничуком / розмовляв і нотував Євгеній Станісевич]. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.theinsider.ua/rus/art/yuriivinnichuk-interv-yu-2015/] 6. Возняк Т. "Феномен міста". – [Електронний ресурс] – Режим доступу від 05.03.2016: http://www.ji.lviv.ua/ji-library/Vozniak/misto/lviv_vsjakomu-gorod.htm 7. Гуревич А.Я. Категории средневековой культуры, 2-е изд., испр. и доп. – М.: Искусство, 1984. –350 с. 8. Єщенко М.Ю. Історичне тло як складник поетики абсурду в новелі Ю. Винничука "Святе сімейство" / М. Єщенко // Філологічні семінари. – 2013. – Вип. 16. – С. 298–305. 9. Заїка С. Особливості львівського тексту у сучасній українській поезії. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://masters.kubg.edu.ua/index.php /gi/article/veiw/111. 10. Котинська К. Львів, не зовсім реальний / Катажина Котинська // Критика. – 2002. – № 7–8. – С. 56–58. 11. Курціус Е.Р. Європейська література і латинське середньовіччя / Ернст Роберт Курціус: [пер. з нім. А. Онишка]. – К. : Літопис, 2007. – 752 с. 12. Лотман Ю.М. Структура художественного текста / Ю.М. Лотман. – М. : Искусство, 1970. – 384 с. 13. Ляпин C.Х. Концепты и топосы, или Еще один подод к пониманию преподаванию философии // Современные подходы к преподаванию философии. Архангельск: изд-во Пом ГУ, 1998. – С. 19–27. 14. Прокофьева В.Ю. Категория пространство в художественном преломлении: локусы и топосы // Вестн. Оренб. гос. ун-та. – 2005. – № 11. – С. 87–94. 15. Рябченко М.М. Концепт маски у творчості Ю. Винничука / М.М. Рябченко // Літературознавчі студії. – 2013. – Вип. 39 (2). – С. 360–366. 16.Січкар О.М. Специфіка комічного в сучасній українській літературі (на прикладі творчості вісім десятників) / О.М. Січкар // Вісник Запорізького національного університету. Філологічні науки. – 2014. – № 1. – С. 98–104. 17. Станісевич Є. "Аптекар" Юрія Винничука: да прибуде з нами роман / Є.Станісевич. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.theinsider.ua /art/aptekar-yuriya-vinnichuka-da-pribude-z-nami-roman/]. 18. Субботина Т.В. Локус, топос, урбоним, микротопоним: к вопросу о содержании пространственных понятий // Вестник Челябинского государственного университета. – 2011. – № 24 (239). Филология. Искусствоведение. – Вып. 57. – С. 111–113. 19. Шевчук В. Муза Роксоланська: Українська література XVI–XVIII століть: У 2 кн. Книга перша : Ренесанс. Раннє бароко. – К. : Либідь, 2004. – 400 с.