МАЛА ПРОЗА П. КУЛІША: ІНДИВІДУАЛЬНО-МЕНТАЛЬНИЙ ВИМІР

Архів, Випуск 59 (2020)

Т. І. Ткаченко
д-р філол. наук, доц., Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського, Київ

Анотація

Статтю присвячено дослідженню особливостей малої прози Пантелеймона Куліша. Увагу зосереджено на висвітленні ментальної специфіки українства письменником (співвідношення індивідуального й колективного, первинного і набутого). Висвітлено формальні та змістові складники творів, зокрема генологію (легенда, оповідання, ідилія, спомининотатки), тематику й проблематику (історичні проєкції, пасеїзм, амбівалентна авторська позиція), постать наратора (оповідач/розповідач як свідок чи учасник подій, відсторонений обсерватор, спадкоємець переказів, хронікер, публіцист), текстову організацію (виклад, інтертекст, мова та мовлення, характеристика персонажів, значення епіграфів, залучення паремій та пісенних вставок, сугестивність), роль зображальновиражальних засобів (контраст, метафора, паралелізм, порівняння, градація, символ, апелятивні, еліптичні й риторичні конструкції). З’ясовано риси ідіостилю та домінанти світогляду автора.

Ключові слова: мала проза, психологізм, градація, сугестія, наратор, інтертекст

Файли для завантаження

Завантажити

DOI: https://doi.org/10.17721/2520-6346.1(59).189-200

Список використаної літератури

Куліш П. Малороссійскіе разсказы / П. Куліш // Кіевлянинъ / издалъ М. Максимович. – К., 1840. – Кн. 1. – С. 205–228. Куліш П. Твори. У 2 т. Т. 1 : Прозові твори. Поетичні твори. Переспіви та переклади / П. Куліш. – К., 1994. – 752 с.