МНЕМОНІЧНА СКЛАДОВА ХРИСТИЯНСЬКИХ КОНЦЕПТІВ У КИЄВОРУСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ

Архів, Випуск 52 (2018)

Анотація

Стаття присвячена визначенню терміна «концепт» з літературознавчої точки зору та означенню своєрідності такої його варіації, як «християнський концепт». За основу взято когнітивний напрямок дослідження художніх текстів, тому закономірним видається виокремлення мнемонічної складової християнських концептів як однієї із інтерпретаційних інтенцій щодо історичного та історіософського аспекту. Специфіку розвідки визначає не лише застосування новітнього концептуального аналізу, але й спроба долучити згаданий метод до провідних медієвістичних напрацювань в сучасній парадигмі дослідження проповідницького жанру.

Ключові слова: мнемоніка, концепт, проповідь, руський книжник, християнський концепт.

Файли для завантаження

Завантажити

Список використаної літератури

1.Аскольдов С. Концепт и слово // Русская словесность. От теории словесности к структуре текста. Антология. – М.: Academia, 1997. – С.267 – 279. 2. Бергсон А. Творческая эволюция. Ма- терия и память: Пер. с фр. – Mн.: Харвест, 1999. – 1408 с. – (Классическая философская мысль). 3. Бовсунівська Т. В. Когнітивна жанрологія та поетика: монографія/ Т. В.Бовсунівська. – К.: Видав- ничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2010. – 180 с. 4. Делез Ж. Гватарри Ф. Что такое философия? / Пер. с фр. и послесл. С. Зенкина. – М., СПб.: Институт экспериментальной социологии, Алетейя, 1998. – 288 с. Переизд. 2014. М.: Академический проект, 2009. (написано в 1991 році). 5. Краткий словарь когнитивных терминов //Е.С. Кубрякова, В.З. Демьянков, Ю.Г. Панкрац, Л.Г. Лузина (Под общей редакцией Е.С. Кубряковой). – М., 1996. 6. Крещенова Л. И. Понятие «Концепт» и его востребованность в современном литературоведеньии // Вестник ВГУ. Серия: Филология. Журналистика, 2007, No1. – с. 77 – 82. 7. Молокова О. Ф. Загальнокультурне осмислення концепту «пам’ять». – Збірник статей Мова і культура (Науковий збірник). – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2010. – Вип.13 . – Т.І (137). – 408 с. 8. Неретина С. С. Тропы и концепты. – М., 1999. – 277 с. 9. Фуко М. Слова и вещи. Археология гуманитарных наук. Пер. с фр. В. П. Визгина и Н. С. Автономовой. – СПб. А-cad. 1994 г. – 408 с.