МОДЕЛЮВАННЯ ФІКЦІЙНОЇ СВІДОМОСТІ
ПЕРСОНАЖА У ДРАМАТИЧНІЙ СЦЕНІ
ЛЕСІ УКРАЇНКИ “ІФІГЕНІЯ В ТАВРИДІ”

Випуск 61-2 (2021)

В. П. Атаманчук
д-р філол. наук, доц., провідний наук. співроб., Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, Київ

Анотація

Здійснено аналіз способів та художніх форм репрезентації фікційної
свідомості персонажа в драматичній сцені Лесі Українки “Іфігенія в
Тавриді”. Основна увага зосереджена на вивченні особливостей
відображення внутрішніх станів Іфігенії, що визначають моделювання
фікційної свідомості. Проаналізовано характерні риси самоідентифікації та
світосприйняття героїні як наслідки прийнятих нею рішень. Визначено
сукупність трансформаційних процесів, які відбулися у фікційній свідомості
героїні під впливом внутрішніх переживань. Окреслено роль художніх
символів у моделюванні фікційної свідомості персонажа у творі.
Ключові слова: героїня, фікційна свідомість героїні, моделювання
фікційної свідомості героїні, драматична сцена, конфлікт.

Файли для завантаження

Завантажити

DOI: https://doi.org/10.17721/2520-6346.2(61).14-19

Список використаної літератури

1. Атаманчук В. П. Моделювання фікційної свідомості персонажа в українській драматургії 20–50-х років ХХ ст.: дис. … д-ра філол. наук: 10.01.01, 10.01.06. / В. П. Атаманчук; Київ.нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 2020. – 467 с. 2. Дем'янівська Л. С. Українська драматична поема (Проблематика, жанрова специфіка) / Л. С Дем'яновська. – К. : Вища шк., 1984. – 160 с. 3. Жулинський М. Г. Вірю в силу духа: Іван Франко, Леся Українка і Михайло Грушевський у боротьбі за піднесення політичної і національної свідомості української людності / М. Г. Жулинський. – Луцьк : Медіа, 1999. – 102 с. 4. Кочерга С. Культурософія Лесі Українки. Семіотичний аналіз текстів / С. Кочерга. – Луцьк : Твердиня, 2010. – 676 с. 5. Кудрявцев М. Драма ідей в українській новітній літературі ХХ ст. / М. Кудрявцева. – Кам'янець-Подільський : Оіюм, 1997. – 272 с. 6. Українка Леся. Іфігенія в Тавріді // Леся Українка. Твори : в 4 т. – К. : Дніпро, 1981. – Т. 1. – С. 209–214. 7. Малютіна Н. П. Українська драматургія кінця ХІХ – початку ХХ ст. : навч. посіб. / Н. П. Малютина. – К. : Академвидав, 2010. – 256 с. 8. Мороз Л. Традиції української класики у творчості Лесі Українки: (Стан і напрям дослідженння) / Л. Мороз // Слово і час. – 2001. – № 2. – С. 28–34. 9. Танюк Л. До проблеми української "пророчої" п'єси. / Л. Танюк // Березіль. – 1992. – № 2. – С. 173–183. 10. Хороб С. Українська модерна драма кінця ХІХ – початку ХХ століття (Неоромантизм, символізм, експресіонізм) / С. Хвороб. – Івано-Франківськ : Плай, 2002. – 416 с. 18 11. Cave T. Thinking with Literature. Towards a Cognitive Criticism / Т. Cave. – New York : Oxford University Press, 2016. – 224 p. 12. Fludernik M. Towards a 'Natural' Narratology. – London; New York : Taylor & Francis e-Library, 2005. – 349 p.