“МИ МУСИМО НАВЧИТИСЯ ЧУТИ СЕБЕ УКРАЇНЦЯМИ…”: ІВАН ФРАНКО ТА МИКОЛА СУМЦОВ (ДО ПИТАННЯ НАУКОВИХ ВЗАЄМИН ОСТАННЬОЇ ЧВЕРТІ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ)

Архів, Випуск 49 (2017)

Анотація

Проаналізовано ряд історико-літературних праць І. Франка та
М. Сумцова останньої чверті ХІХ – початку ХХ ст. Досліджено позицію
вчених щодо самобутності української літератури, усвідомлення її національної специфіки. Простежено особливості становлення та розвитку шевченкознавчих досліджень у науковому доробку І. Франка та М. Сумцова кінця ХІХ – початку ХХ ст.

Ключові слова: національне відродження; наукові взаємини; національна специфіка; шевченкознавчі дослідження; листування.

Файли для завантаження

Завантажити

Список використаної літератури

1. Айзеншток І. Микола Хведорович Сумцов (1854–1922) / І. Айзеншток // Червоний шлях. – 1923. – № 1. – С. 201–211. 2. Бакіров В. Іван Франко і Харківський університет / В. Бакіров, С. Куделко // [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://institutes.lnu.edu.ua/franko /wp-content/uploads/sites/7/ivan-franko-zbirnyk-2010-t02/47Vil_Bakirov_Serhii_ Kudelko.pdf. 3. Білецький Л. Микола Сумцов як історик літератури / Л. Білецький // Праці Українського історично-філологічного товариства в Празі. – Прага, 1926. – Т. 1. – С. 14–18. 4. Білецький О. Акад. Н. Ф. Сумцов (1854–1922) / О. Білецький // Путь просвещения. – 1922. – № 5. – С. 308–309. 5. Білецький О. Шляхи розвитку дожовтневого українського літературознавства / О. Білецький // Білецький О. Зібрання творів : у 5 т. – К. : Науко. думка, 1965. – Т. 2. – С. 72–110. 6. Возняк М. Пам'яті Івана Франка: (Опис життя, діяльності й похорону) / М. Возняк. – Відень, 1916. 7. Гнатюк М. Іван Якович Франко / М. Гнатюк // Шевченківська енциклопедія : у 6 т. / НАН України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка. – К., 2012–2015. – Т. 6. – 2015. – С. 555–561. 8. Медвідь Ф. Ідеал національної самостійності в трактуванні Івана Франка / Ф. Медвідь // Іван Франко – письменник, мислитель, громадянин: Матеріали міжнар. наук. конф. – Л. Вид. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 1998. – С. 169–174; Медвідь Ф. Ідея національного поступу у творчості Івана Франка // [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://institutes.lnu.edu.ua/franko/wp-content /uploads/sites/7/ivan-franko-zbirnyk-2010-t01/08Fedir_Medvid.pdf. 9. Нечиталюк М. Іван Франко та Михайло Грушевський про національний ідеал / М. Нечиталюк // Михайло Грушевський і Західна Україна: Доповіді й повідомлення наук. конф. до 100-річчя діяльності М. Грушевського. – Л., 1995. – С. 273–277. 10. Панфілова T. Іван Франко про проблему державної незалежності і соборності України / Т. Панфілова // [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/putp/2010-2/doc/2/06.pdf. 11. Пашук А. І. Франко про національний ідеал як духовну основу державної самостійності та національної незалежності українського народу / А. Пашук // Вісник. Соціогуманітарні проблеми людини. – 2005. – № 1. – С. 25–34. 12. Сумцов Н. [Автобиография] // Историко-филологический факультет Харьковского университета за первые 100 лет его существования (1805–1905). – Х., 1908. – С. 104–110. 13. Сумцов Н. И. Я. Франко / Н. Сумцов // Сумцов Н. Современная малорусская этнография. – К., 1897. – С. 33–38. 14. Сумцов Н. К истории южнорусской литературы 17 в.: Лазарь Баранович / Н. Сумцов. – Х., 1885. 15. Сумцов Н. Несколько пожеланий (ко дню Т. Шевченко) / Н. Сумцов // Южный край. – 1911. – 27 февраля. 16. Сумцов Н. Шевченко Тарас Григорьевич / Н. Сумцов // Энциклопедический словарь: в 86 т. – СПб., 1903. – Т. 39. – С. 355–361. 17. Сумцов Н. Очерки истории южнорусских апокрифических сказаний и песен / Н. Сумцов. – К., 1888. 18. Ткаченко І. Акад. М. Сумцов і Слобожанське письменство / І. Ткаченко // Науковий збірник Харківської науково-дослідчої катедри історії України. – Х., 1924. – С. 15–22. 19. Франко І. Адам Міцкевич в українській літературі / І. Франко // Франко І. Зібрання творів : у 50 т. – К. : Наук. думка, 1980. – Т. 26. – С. 384–390. 20. Франко І. [Вступ до докторської дисертації "Політична поезія Шевченка 1844 – [18]47 рр.]" / І. Франко // Франко І. Зібрання творів : у 50 т. – К. : Наук. думка, 1980. – Т. 27. – С. 244–248. 21. Франко І. Дещо про себе самого / І. Франко // Франко І. Зібрання творів : у 50 т. – К. : Наук. думка, 1981. – Т. 31. – С. 28–32. 22. Франко І. До історії апокрифічних сказань / І. Франко // Франко І. Зібрання творів : у 50 т. – К. : Наук. думка, 1980. – Т. 28. – С. 356–364. 23. Франко І. Листи (1895–1916) / І. Франко // Франко І. Зібрання творів : у 50 т. – К. : Наук. думка, 1986. – Т. 50. – С. 159; 295. 24. Франко І. Літературна мова і діалекти / І. Франко // Франко І. Зібрання творів : у 50 т. – К. : Наук. думка, 1982. – Т. 37. – С. 205–210. 25. Франко І. Одвертий лист до гал[ицької] української молодежі / І. Франко // Франко І. Зібрання творів : у 50 т. – К. : Наук. думка, 1986. – Т. 45. – С. 401–409. 26. Франко И. Южнорусская литература / И. Франко // Энциклопедический словарь : в 86 т. – СПб., 1904. – Т. 41. – С. 300–325. 27. Шишов І. Українознавець (Спроба першого прочитання наукових праць М. Ф. Сумцова): Дослідження / І. Шишов. – Х. : Майдан, 2000.