МИЛОЗВУЧНІСТЬ У РОЗУМІННІ ІВАНА ФРАНКА

Випуск 62-1 (2022)

О. А. Касьянова
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ

Анотація

Розглянуто напрацювання І. Франка про звукову організацію поетичної
мови. Проаналізовано поняття милозвучності в розумінні І. Франка,
порівняно його з сучасним трактуванням евфонії.
Ключові слова: фоніка, милозвучність, мелодійність, евфонія, голосний,
приголосний, звук, асонанс, асонанція, алітерація.

Файли для завантаження

Завантажити

DOI: https://doi.org/10.17721/2520-6346.1(62).56-63

Список використаної літератури

1. Бас-Кононенко О. В. Вимовні норми як мірило милозвучності української мови (на матеріалі орфоепічних словників). Українська мова. – 2019. – № 1. – С. 103–114. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukrm_2019_1_10 2. Ващенко В. С. Фонетико-стилістичні засоби мовлення (Із спостережень над мовою української художньої літератури 19 – початку 20 ст.). Наукові записки Дніпропетровського державного університету. – К., 1954. – Т. 47, Вип. VII. – С. 113–139. 62 3. Гливінська Л. К. Українська мова. Фонетика. Орфоепія: Навч. посібн. Київськ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. К.: Логос, 2009. – С. 25–26. 4. Настенко О. Поетичний звукопис І. Франка як літературознавча проблема. Науковий вісник Чернівецького національного університету. Слов'янська філологія. – 2015. – Вип. 752. – С. 43–50. URL: http://nbuv.gov.ua /UJRN/Nvchnusf_2015_752_27 5. Колесса Ф. М. Музикознавчі праці. – К.: Наукова думка, 1970. – 592 с. 6. ПінчукС. П.Словник літературознавчих термінів ІванаФранка / С. П. Пінчук, Є. С. Регушевський. – К.: Наукова думка, 1966. – 272 с. 7. Тихолоз Б. Іван Франко – Doctor Universalis (секрети успіху). Вісник НТШ. 2012. № 47. URL : http://ena.lp.edu.ua/bitstream/ntb/16170/1/4_Tiholoz_ 15_19_visnuk_47.pdf 8. Українська мова : енциклопедія / НАН України, Ін-т мовознав. ім. О. О. Потебні, Ін-т укр. мови; редкол.: В. М. Русанівський та ін. Вид. 2-ге, випр. і допов. – К.: Вид-во "Українська енциклопедія" ім. М. П. Бажана, 2004. – 820, [2] с. : іл. 9. Франко І. Зібрання творів: у 50 т. – К. : Наукова думка, 1976–1986. 10. Франко І. Найстарші пам'ятки німецької поезії ІХ–ХІ вв. / Тексти, переклади й пояснення. – Львів, 1913. URL: https://www.i-franko.name/ 11. Memoirs, letters. Vasylʹ Grendz︠h︡a-Donsʹkyĭ Vyd. Karpat͡sʹkoho soi͡uzu, Viddil u Vashingtoni, D.K., 1988. – 518 s.