НАВКОЛОЧИГИРИНСЬКІ СЕНСИ В ПОЕЗІЯХ П. КУЛІША

Архів, Випуск 59 (2020)

А. О. Гудима
канд. філол. наук, асист., Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ

Анотація

Аналізуються Кулішеві алюзії на Шевченків вірш “Чигрине, Чигрине…”, тема Чигирина в П. Куліша, переосмислення ним Шевченкових мотивів слави, слова, національного сну/пробудження, ножів обоюдних тощо у трьох збірках: “Досвітки”, “Хуторна поезія”, “Дзвін”.

Ключові слова: поетичний доробок, мотив, минувшина, нація, слава.

Файли для завантаження

Завантажити

DOI: https://doi.org/10.17721/2520-6346.1(59).24-37

Список використаної літератури

Барабаш Ю. "Чигрине, Чигрине..." / Ю. Барабаш // Просторінь Шевченкового слова / Ю. Барабаш. – К., 2011. – 510 с. Дзира Я. Тарас Шевченко і три столиці української гетьманської держави: Чигирин, Батурин і Глухів [Електронний ресурс] / Я. Дзира // Історикогеографічні дослідження в Україні. – 2001. Вип. 5. – С. 94–117. – Режим доступу: http://resource.history.org.ua/publ/geo_2001_5_94. – Назва з екрану. – Дата перегляду: 11.02.16. Дзюба І. Тарас Шевченко. Життя і творчість / І. Дзюба. – К., 2008. – 718 с. Зеров Микола. Поетична діяльність Куліша [Електронний ресурс] / Микола Зеров // Від Куліша до Винниченка: нариси з новітнього украінського письменства. – К., 1929. Режим доступу: http://chtyvo.org.ua/authors/Zerov /Vid_Kulisha_do_Vynnychenka_narysy_z_novitnoho_ukrainskoho_pysmenstva. – Назва з екрану. – Дата перегляду11.02.16. Куліш П. Досвітки. Думи и поэми [Електронний ресурс] / П. Куліш. – К., 1876. – 256 с. – Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/dlib/item/0001587. – Назва з екрану. – Дата перегляду: 11.02.16. Куліш О. П. Дзьвін. Староруські думи й сьпіви [Електронний ресурс] / О. П. Куліш. – Женева, 1893. – Режим доступу: http://elib.nlu.org.ua/ view.html?&id=9988. – Назва з екрану. – Дата перегляду: 11.02.16. Куліш П. А. Хуторна поэзія [Електронний ресурс] / П. А. Куліш. – Л., 1882. – Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ulib/item/ukr0012405. – Назва з екрану. – Дата перегляду: 11.02.16. Куліш П. О. Твори : у 2 т. / О. П. Куліш. / вступ. ст., упоряд. і приміт. Є. К. Нахліка ; ред. М. Д. Бернштейн. – К., 1998. – Т. 1. – 752 с. Нахлік Є. Пантелеймон Куліш: особистість, письменник, мислитель : у 2 т. / Є. Нахлік. – К., 2007. – Т. 2. – 462 с.; Франко І. Куліш Олелькович Панько. Дзвін, староруські думи і співи [Електронний ресурс] // Додаткові томи до зібрання творів у 50 т. / І. Франко. – К., 2008. – Т. 53. – С. 454–457. – Режим доступу: https://www.i-franko.name/uk/LitCriticism/1894/KulishDzvin.html. – Назва з екрану. – Дата перегляду 11.02.16. Франко І. Хуторна поезія [Електронний ресурс] / І. Франко. – Л., 1882. – 139 с. – Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ulib/item/ukr0012405. – Назва з екрану. – Дата перегляду: 11.02.16. Шевченко Т. Зібр. творів : у 6 т. / Т. Шевченко / редкол.: М. Г. Жулинський (голова) та ін. ; перед. слово І. М. Дзюби, М. Г. Жулинського. – К., 2001. – Т. 1. – 784 с.