“НАЗАР СТОДОЛЯ” Т. ШЕВЧЕНКА В ОСОБИСТІЙ І ТВОРЧІЙ ДОЛІ І. КАРПЕНКА-КАРОГО

Випуск 60 (2021)

С. В. Задорожна
канд. філол. наук, доц., Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ

Анотація

Розглянуто міру впливу п’єси Т. Шевченка “Назар Стодоля” на особисте і творче життя І. Карпенка-Карого. Проаналізовано спільність ідейно-художніх позицій обох митців, розуміння ними сутності театру, його суспільної ролі. При зіставленні п’єси “Назар Стодоля” Т. Шевченка зі знаковими комедіями І. Карпенка-Карого “Мартин Боруля” і “Хазяїн” основну увагу зосереджено на подібності їх стильової манери, засобів драматургічної техніки. Розкрито приховані у підтекстах творів двох митців ті глибинні смислові шари, які засвідчили тяглість національної проблематики української класичної драматургії.

Ключові слова: Т. Шевченко, І. Карпенко-Карий, театр, драматургія, вплив, типологія, “Назар Стодоля”, комедія, конфлікт, національна проблема, еліта

Файли для завантаження

Завантажити

DOI: https://doi.org/10.17721/2520-6346.60.81-92

Список використаної літератури

1. Дем'янівська Л. Іван Карпенко-Карий (І. К. Тобілевич). Київ: Либідь, 1995. 144 с. 2. Карпенко-Карий І. Драматичні твори. Київ: Наукова думка, 1989. 604 с. 3. Листування Тараса Шевченка / за ред. Сергія Єфремова / Репринтне видання. Черкаси, 2013. 1056 с. 4. Маланюк Є. Нариси з історії нашої культури. Київ: Обереги, 1992. 72 с. 5. Мороз Л. "Назар Стодоля": світ символів. Світи Тараса Шевченка. НьюЙорк – Львів, 2001. С. 76–81. 6. Словарь української мови: у 4 т. / упор. Б. Грінченко. Київ: Наукова думка, 1996. Т. 2. 582 с. 7. Шевченко Т. Дневник. Москва: Гос. изд-во худ. Лит., 1954. 340 с. 8. Шевченко Т. Назар Стодоля. Київ: Дніпро, 1985. 104 с. 9. Шубравський В. Драматургія Шевченка. Київ: Держлітвидав, 1957. 112 с.