НЕПРОЧИТАНИЙНЕЧУЙ:ЛИСТЯКВИЯВ САМОПРЕЗЕНТАЦІЇПИСЬМЕННИКА

Архів, Випуск 57 (2019)

Світлана Задорожна
канд. філол. наук, доц., Київський національний університеті мені Тараса Шевченка, Київ

Анотація

Здійснено комплексний аналіз епістолярію І. Нечуя-Левицького. Особливу увагу присвячено питанню самопрезентації письменника як творчої особистості, його естетичним критеріям та участі в культурнолітературному процесі.

Ключові слова: лист, адресат, автобіографія, освіченість, інтелект, національна сутність, мова, естетичні критерії, реалізм.

Файли для завантаження

Завантажити

DOI: https://doi.org/10.17721/2520-6346.3(57).97-109

Список використаної літератури

1.ГогольН.В.Собр.соч.:в7т./Н.В.Гоголь.–М.,1979.–Т.7.–639с. 2.КобринськаНаталя.Вибр.твори/НаталяКобринська.–К.,1958.–417с. 3.Коцюбинська Михайлина. Зафіксоване і нетлінне: Роздуми про епістолярнутворчість/МихайлинаКоцюбинська.–К.,2001.–300с.;Листиі люди:Роздумипроепістолярнутворчість.–К.,2009.–584c. 4.Нечуй-Левицький І.С. Старі гультяї / І.С. Нечуй-Левицький // Зібр. творів:у10т./І.С.Нечуй-Левицький.–К.,1966.–Т.6.–467с. 5.Нечуй-ЛевицькийІ.С.Біографічніматеріали.Статтітарецензії.Фольклорні записи.Листи//Тамсамо.–Т.10.–587с. 6.ПоліщукВ. Іван Левицький-Нечуй (спроба психоаналізу творчості) /В.Поліщук//Цит.за:ПанченкоВ..Неубієнналітература.Дослідницькіетюди /В.Панченко.–К.,2007.–436с. 7.УкраїнкаЛеся.Зібр.творів:у12т./ЛесяУкраїнка.–К.,1979.–Т.12.–696с.