НЕРИМОВАНІ ВІРШІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ: ОСОБЛИВОСТІ ВЕРСИФІКАЦІЇ

Випуск 61-2 (2021)

А. О. Ткаченко
д-р філол. наук, проф., Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ

Анотація

Установлено, що дослідники українського верлібру здебільшого
пов’язують його започаткування з творчістю Лесі Українки. Не
спростовуючи цього твердження стосовно спроб поетеси відходити від
жорстких метричних канонів класичної силабо-тоніки, автор статті
виходить із переконання про глибинну закоріненість такого типу
ритмовідчуття у фольклорних та найрізноманітніших ритуальних
молитвоцентричних текстах. Обґрунтовано, що Леся Українка
наприкінці ХІХ ст. повертала ці традиції в писемну світську літературу,
але її неримовані вірші великою мірою навіяні імітацією античної
метрики, а також ще залишаються в полоні силабо-тонічних ритмів,
варійованих завдяки змінній анакрузі, різнорозмірності віршорядків та їх
незначній павзації.
Ключові слова: верлібр, довільна силабо-тоніка, метрична
плюривалентність, змінна анакруза, ліпометрія, гіперметрія, імітація
античної метрики.

Файли для завантаження

Завантажити

DOI: https://doi.org/10.17721/2520-6346.2(61).184-203

Список використаної літератури

1. Бунчук Б. Початки українського верлібру / Б. Бунчук // Радян. літературознавство. – 1980. – № 12. – С. 58–67. 2. Бургардт О. Леся Українка і Гайне // Українка Леся. Твори : [в 12 т.]. – К. : Книгоспілка, 1927–1930. – Т. 4. – С. VX–XXIV. 3. Качуровський І. Нарис компаративної метрики / І. Качуровський. – Мюнхен : Укр. Вільн. Ун-т, 1985. – 119 с. 4. Ковалів Ю. 1) Верлібр; 2) Вільний вірш / Ю. Ковалів // Літературознавча енциклопедія : у 2 т. [авт.-уклад. Ю. Ковалів]. – К. : ВЦ "Академія", 2007. – Т. 1. – C. 165–167, 186. 5. Кормілов С. Вільний вірш у Лесі Українки / С. Кормілов // Радян. літературознавство. – 1979. – № 9. – С. 29–40. 202 6. Костенко Н. 1) Вільний вірш, верлібр; 2) Вольний вірш / Н. Костенко // Українська літературна енциклопедія : в 5 т. – К. : Голов. ред. УРЕ ім. М. П. Бажана, 1988. – Т. 1. – С. 323, 352. 7. Сидоренко Г. Від класичних нормативів до верлібру / Г. Сидоренко. – К. : Вища шк., 1980. – 184 с. 8. Ткаченко А. Мистецтво слова : (Вступ до літературознавства) : Підручник для гуманітаріїв) / А. Ткаченко. – К. : ВПЦ "Київський університет", 2003. – 448 с. 9. Ткаченко А. Українська віршознавча терміносистема: дискусійні аспекти / А. Ткаченко // Українська версифікація: питання історії та теорії. – Чернівці : Чернів. нац. ун-т, 2017. – С. 33–46. 10. Українка Леся. Повне академічне зібрання творів : у 14 т. / Леся Українка. – Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2021.  11. Якубський Б. Наука віршування / Б. Якубський. – К. : Слово, [1922]. – 122 с. 12. Якубський Б. [Передмова] / Б Якубський // Українка Леся. Твори : [в 12 т.]. – К. : Книгоспілка, 1927–1930. – Т. 2. – С. V–ХХІV. 13. Франко І. Зібрання творів : у 50 т. / І. Франко. – К., 1976. – Т. 3. – С. 269.