НЕРИМОВАНІ ВІРШІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ: ОСОБЛИВОСТІ ВЕРСИФІКАЦІЇ

Випуск 61 (2021)

А. Ткаченко
д-р філол. наук, проф., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка, Київ

Анотація

Наголошено на тому, що дослідники українського верлібру здебільшого пов’язують його започаткування з творчістю Лесі Українки. Не спростовуючи цього твердження стосовно спроб поетеси відходити від жорстких метричних канонів класичної силабо-тоніки, автор статті, виходить із переконання про глибинну закоріненість такого типу ритмовідчуття у фольклорних та найрізноманітніших ритуальних молитвоцентричних текстах. Леся Українка наприкінці ХІХ ст. повертала ці традиції в писемну світську літературу, але її неримовані вірші великою мірою навіяні імітацією античної метрики, а також ще лишаються в полоні силабо-тонічних ритмів, варійованих завдяки змінній анакрузі, різнорозмірності віршорядків та їх незначній павзації.

Ключові слова: верлібр, довільна силабо-тоніка, метрична плюривалентність, змінна анакруза, ліпометрія, гіперметрія, імітація античної метрики.

Файли для завантаження

Завантажити

DOI: https://doi.org/10.17721/2520-6346.2(61).184-203

Список використаної літератури

1. Бунчук Б. Початки українського верлібру // Радянське літературознавство. – 1980. – № 12. – С. 58–67. 2. Бургардт О. Леся Українка і Гайне // Українка Л. Твори: [В 12 т.]. – К.: Книгоспілка, 1927–1930. – Т. 4. – С. VX–XXIV. 3. Качуровський І. Нарис компаративної метрики. – Мюнхен, Український Вільний Університет, 1985. – 119 с. 4. Ковалів Ю. 1) Верлібр; 2) Вільний вірш // Літературознавча енциклопедія : У 2 т. [авт.-уклад. Ю. Ковалів]. – К. : ВЦ "Академія", 2007. – Т. 1. – C. 165–167; 186. 5. Кормілов С. Вільний вірш у Лесі Українки // Радянське літературознавство. – 1979. – № 9. – С. 29–40. 6. Костенко Н. 1) Вільний вірш, верлібр; 2) Вольний вірш // Українська літературна енциклопедія: В 5 т. – Т. 1. – К.: Голов. ред. УРЕ ім. М. П. Бажана, 1988. – С. 323; 352. 7. Сидоренко Г. Від класичних нормативів до верлібру. – К.: Вища школа, 1980. – 184 с. 8. Ткаченко А. Мистецтво слова : (Вступ до літературознавства) : Підручник для гуманітаріїв). – К.: ВПЦ "Київський університет", 2003. – 448 с. 9. Ткаченко А. Українська віршознавча терміносистема: дискусійні аспекти // Українська версифікація: питання історії та теорії. – Чернівці : Чернів. нац. ун-т, 2017. – С. 33–46. 10. Українка Л. Повне акад. зібр. тв.: У 14 т. – Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2021.  11. Якубський Б. Наука віршування. – К.: Слово, [1922]. – 122 с. 12. Якубський Б. [Передмова] // Українка Л. Твори : [В 12 т.]. – К.: Книгоспілка, 1927–1930. – Т. 2. – С. V–ХХІV.