НОВИЙ ПОГЛЯД НА ЛІРИКУ ОСИПА МАКОВЕЯ

Архів, Випуск 53-2 (2018)

Анотація

У статті розглянуто низку ліричних і ліро-епічних творів Осипа Маковея під кутом зору їхнього формозмістового (жанрового, стильового, образного, зокрема інтертекстуального) наповнення. Показано, що потреба нового прочитання творчості поета зумовлює введення в контекст літературознавчого дослідження низки інших концептів – історичних, соціологічних, природознавчих.

Ключові слова: українська поезія зламу ХІХ-ХХ століть, творчість О. Маковея, образ, символ, жанр, лірика, ліро-епіка.

Файли для завантаження

Завантажити

Список використаної літератури

1. Домбровський В. Українська стилістика і ритміка. Українська поетика / Володимир Домбровський. – Дрогобич : Видавн. фірма “Відродження”, 2008. – 488 с. – (Cogito : Навчальна класика). 2. Маковей О. [Поезії] / Осип Маковей // Українська муза. Антологія української поезії від початків до 1908 р. – Т. 9 / за ред. О. Коваленка. – К. : Обереги, 1993. – (Репринт. вид.). – С. 598-612. 3. Науменко Н.В. Образ макросвіту у мікросвіті художнього твору : символ у формозмістовому полі української новели : монографія / Наталія Науменко. – К. : Видавництво “Сталь”, 2013. – 356 с. 4. Семенюк Г.Ф. Літературна майстерність письменника : підручник / Григорій Семенюк, Анатолій Гуляк, Наталія Науменко. – 2-ге вид., доп. і перероб. – К. : Видавництво “Сталь”, 2015. – 405 с. 5. Ткаченко О.Г. Елегія в українській літературі XVII-XIX століть : автореф. дис. на здобуття наукового ступеня доктора філол. наук : спец. 10.01.01 “Українська література” / Олена Ткаченко. – К., 2006. – 39 с. 6. Шевчук В.О. Українська література (до 20-х рр. ХХ ст.). Із вершин і низин: дитяча енциклопедія / Валерій Шевчук; худ. Н.В. Задорожна. – К. : Школа, 2006. – 592 с. – (Я пізнаю світ).