ОНІМІЗАЦІЯ І ТРАНСОНІМІЗАЦІЯ ЯК СЛОВОТВІРНІ АКТИ В НАЗВОТВОРЕННІ М. КРОПИВНИЦЬКОГО

Випуск 60 (2021)

М. М. Цілина
канд. філол. наук, доц., Київський національний університет культури і мистецтв, Київ

Анотація

Розглянуто різні типи ономастичного словотворення у драматургії Марка Кропивницького: онімізацію, трансонімізацію й онімотрансонімізацію. Усі виявлені оніми означено терміном “літературна ономастика” або “поетоніми”. У контексті досліджуваних словотвірних процесів визначено такий поділ поетонімів: вітопоетоніми – назви об’єктів живої природи в художніх контекстах, зокрема найменування людей; топопоетоніми – назви географічних об’єктів у художніх контекстах; ідеопоетоніми – ідеоніми в художній літературі. Окрім зазначених словотвірних актів, наявний також суфіксальний спосіб творення імен та прізвищ і виявлено фонетичні зміни у коренях слів. Хоча ономастика творчості драматурга не є частотною і значною за кількістю, однак уповні репрезентує не тільки відомий ономастичний матеріал, а й суто авторське іменотворення.

Ключові слова: вітопоетонім, драмонім, ідеопоетонім, онімізація, онімотрансонімізація, поетонім, топопоетонім, трансонімізація.

Файли для завантаження

Завантажити

DOI: https://doi.org/10.17721/2520-6346.60.226-233

Список використаної літератури

1. Белей Л. Українська літературно-художня антропонімія кінця ХVІІІ–ХХ ст.: автореф. дис. ... д-ра філол. наук: 10.02.01. Ужгород, 1997. 48 с. 2. Калинкин В. Поэтика онима. Донецк: Юго-Восток, 1999. 409 с. 3. Карпенко Ю., Мельник М. Літературна ономастика Ліни Костенко. Одеса: Астропринт, 2004. 216 с. 4. Карпенко Ю. Онімізація і трансонімізація як словотвірний акт. Шоста республіканська ономастична конференція. Тези доповідей і повідомлень. Одеса: ОДУ, 1990. С. 35–37. URL: http://karpenko.in.ua/wp-content/uploads/ 2012/12/onimizac.pdf. 5. Карпенко Ю. Про літературну ономастику: міркування на базі твору Ліни Костенко "Коротко – як діагноз". URL: http://karpenko.in.ua/wpcontent/uploads/2012/12/KARPENKO_UO.pdf. 6. Карпенко Ю. Пушкинский ономастикон "Повестей Белкина". Русское языкознание. Киев: КГУ, 1981. Вып. 2. С. 80–86. 7. Кржижановский С. Поэтика заглавий. Москва, 1931. 21 с. 8. Кропивницький М. Твори в: 6 т. Т. 1. Київ: Держлiтвидав УРСР, 1958. 575 с. 9. Крупеньова Т. Функції власних назв у драматичних творах Лесі Українки. Монографія. Одеса: Астропринт, 2004. 160 с. 10. Мержвинський В. Поетика заголовків драматичних творів Лесі Українки. Слово і Час. 2007. № 2. С. 32–40. 11. Михайлова О. Прецедентні імена з античних міфів в ономастичному просторі роману Ліни Костенко "Записки українського самашедшого". Studia linguistica. 2011. С. 154–159. 12. Новіков А. Творчість Марка Кропивницького в рецепції Івана Франка. Лiтератури свiту: поетика, ментальнiсть i духовнiсть. 2019. Вип. 13. C. 130–137. 13. Нямцу А. Поэтика традиционных сюжетов. Черновцы: Рута, 1999. 176 с. 14. Подольская Н. Словарь русской ономастической терминологии. Москва: Наука, 1988. 192 с. 15. Суперанская А. Общая терминология. Вопросы теории. Москва: Едиториал УРСС, 2003. 248 с. 16. Торчинський М. Структура онімного простору української мови: монографія. Хмельницький: Авіст, 2008. 550 с. 17. Цілина М. Оніми в романі П. Куліша "Чорна рада". Літературознавчі студії: Збірник наукових праць / КНУ імені Тараса Шевченка. Київ: ВПЦ "Київський університет", 2020. Вип. 1(59). С. 219–227. 18. Цілина М.М. Ономастичний простір поезії Олеся Гончара. Літературознавчі студії: Збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Київ: ВПЦ "Київський університет", 2019. Вип. 1(54). С. 286–293.