ОНІМИ В РОМАНІ П. КУЛІША ЧОРНА РАДА

Архів, Випуск 59 (2020)

М. М. Цілина
канд. філол. наук, доц., Київський національний університет культури і мистецтв, Київ

Анотація

Розглянуто тематичні групи власних назв у романі П. Куліша Чорна рада. З’ясовано їхні структуру і походження, здійснено спробу всебічного аналізу таких найменувань. Найчисленнішими групами власних назв у романі є антропоніми й топоніми. Менш уживаними – астроніми, документоніми, ергоніми й теоніми.

Ключові слова: антропоніми, астроніми, ергоніми, теоніми, топоніми.

Файли для завантаження

Завантажити

DOI: https://doi.org/10.17721/2520-6346.1(59).219-227

Список використаної літератури

Должикова Т. Мовна особистість Пантелеймона Куліша : дис. … канд. філол. наук : 10.02.01 / Т. Должикова. – К, 2003. – 186 с. Карпенко Ю. Пушкинский ономастикон Повестей Белкина / Ю. Карпенко // Рус. языкознание. – К., 1981. – Вып. 2. – С. 80–86. Куліш П. Чорна рада. Хроніка 1663 року [Електронний ресурс] / П. Куліш // УкрЛіб : Бібліотека української літератури – Режим доступу: https://www.ukrlib.com.ua /books/printit.php?tid=1084. – Назва з екрану. – Дата перегляду: 20.12.18. Кумеда О. Ідіолект П. О. Куліша на тлі східнополіського діалекту : дис. … канд. філол. наук : 10.02.01 / О. Кумеда. – К., 2011. – 20 с. Кумеда О. П. Мовні погляди П. Куліша і мова його творів [Електронний ресурс] / О. П. Кумеда // Наук. часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 10 : Пробл. граматики і лексикології укр. мови. – 2010. – Вип. 6. – C. 25–30. – Режим доступу: http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/123456789/15855/1/Kumeda.pdf. – Назва з екрану. – Дата перегляду: 20.12.18. Лавер О. Емоційно марковані літературно-художні антропоніми у творах П. Куліша / О. Лавер // Наук. вісн. Ужгород. ун-ту. Серія : Філологія. Соціальні комунікації. – 2010. – Вип. 22. – С. 106–109. Лавер О. Функціональний аспект антропонімної лексики у творах П. Куліша / О. Лавер // Укр. мова. – 2010а. – № 4. – С. 42–56. Соколова C. Структурно-функціональні особливості антропонімів у романі П. Куліша Чорна рада / C. Соколова // Література та культура Полісся. – 2010. – Вип. 59. – С. 21– 29.