ОРІЄНТАЛЬНИЙДИСКУРС І.С.НЕЧУЯ-ЛЕВИЦЬКОГО

Архів, Випуск 57 (2019)

Людмила Грицик
д-рфілол.наук,проф., Київськийнаціональний університет імені Тараса Шевченка, Київ

Анотація

Об’єктом вивчення є “орієнтальні” праці І. Нечуя-Левицького, у яких автор осмислює особливості культурних типів – арабського, індуського, китайського, – акцентує на спільному і відмінному в них; простежуються визначені автором найважливіші в моделях культурних типів чинники: релігійні, геополітичні, історичні, культурні тощо. У такому аспекті розглядаються художні твори І. Нечуя-Левицького, зокрема казка “Два брати”, індуська легенда “Скривджені і нескривджені”, а також “китайський” розділ трактату “Українство на літературних позвах з Московщиною”, який розцінюється як перший в Україні нарис з історії давньої китайської літератури. Показано роль І. Нечуя-Левицького в розвитку академічного і художнього типів орієнталістики.

Ключові слова: орієнталізм, моделі орієнталізації, культурні типи, ідентичність, компаративні підходи.

Файли для завантаження

Завантажити

DOI: https://doi.org/10.17721/2520-6346.3(57).57-69

Список використаної літератури

Нечуй-Левицький.–Biнніneг,1952.–360с. 2.Білоус П. Історія української літератури ХІ–ХVІІІ ст./П.Білоус. – К., 2009.–424с. 3.Бондар Л. Маловідоме оповідання І. Нечуя-Левицького "Скривджені і нескривджені"/Л.Бондар//Українськелітературознавство.–Л.,1996.–Вип.63. 4.БуднийВ.Порівняльнелітературознавство/В.Будний,М.Ільницький.– К.,2008.–430c. 5.ВознякМ.С.Історіяукраїнськоїлітератури:у2кн./М.С.Возняк.–Л., 1992.–Ч.1.–693с. 6. Історія української літератури:у 8 т. / редкол.:Є.П.Кирилюк (гол.); В.П.Колосоватаін.– К.,1967.–Т.1.–539с. 7.КримськийА.Передмова/А.Кримський//КлоустонВ.Народніказкита вигадки,їхвандрівкитапереміни/В.Клоустон;пер.зангл.А.Кримського.– К.,2009.–154с. 8.КримськийА.Смислісторії/А.Кримський//Дзеркалотижня.–2010.– №6,20–26лют. 9.КримськийА.Твори:у5т./А.Кримський.–К.,1973.–Т.5,кн.1.–546с. 10.ЛавськийЯ.ІванФранко–письменниккультурнихсинтезів/Я.Лавський // Іронія. Історія. Геополітика. Польсько-українські літературні студії /Я.Лавський;пер.І.Шевченко.–К.,2018.–368с.11. Мейзерська Т. Проблема української ментальності у культурологічній спадщині І. С. Нечуя-Левицького / Т. Мейзерська // Українська ментальність: діалогсвітів.–О.,2004.–Ч.2.–С.9–13. 12.МейзерськаТ.Re-presence.ВідлунняСходувукраїнськійлітературіХІХст. /Т.Мейзерська.–О.,2009.–155с. 13.Нечуй-ЛевицькийІ.Зібр.творів:у10т./І.Нечуй-Левицький.–К.,1968. –Т.10.–587с. 14.Нечуй-ЛевицькийІ.Твори:у2т./І.Нечуй-Левицький.–К.,1985.–Т.1.–517с. 15.Нечуй-ЛевицькийІ.УкраїнствоналітературнихпозвахзМосковщиною: культурол. трактати /І.Нечуй-Левицький ; упоряд. М. Чорнопиский. – Л., 2005.–256с. 16.ПавличкоС. Націоналізм, сексуальність, орієнталізм: складний світ АгатангелаКримського/С.Павличко.–К.,2000.–328с. 17.Песенно-поэтическое творчество ХІ–VI вв. до н.э. Книга песен // ЛитературадревнегоВостока.Иран.Индия.Китай:тексты.–М.,1984.–352с. 18.ПриходькоІ.УкраїнськаідеяутворчостіІ.Нечуя-Левицького/І.Приходько. –Л.,1998.–70с. 19.ПупурсІ. Схід у дзеркалі романтизму (імагологічна парадигма романтичного орієнталізму: на матеріалі західно- й східноєвропейських літературкінцяХVІІІ–ХІХст.)/І.Пупурс.–Суми,2017.–407с. 20.Рудницький Л. До феномена української літератури /Л.Рудницький // Українознавство.–2001.–№1.–114с. 21.СаїдЕ.Орієнталізм/Е.Саїд;пер.зангл.В.Шовкун.–К.,2001.–511с. 22.СкільськийА.Проукраїнськуекзотичнулітературу.Якнаїїтлівиглядає творчістьС.Яблонської/А.Скільський//ЯблонськаС.ЛистизПарижа.Листи з Китаю. Додаток. – Л., 2018. – 366 с. Там само. Рецензії. Відгуки. С.Гординський.С.322–323. 23.ФранкоІ.ПриміткадопраціЕ.Коскена"Увагидоказкипродвохбратів" /І.Франко//КлоустонВ.А.Народніказкитавигадки,їхвандрівкитапереміни /В.А.Клоустон;пер.зангл.А.Кримського.–К.,2009.–155с. 24.Тарнавський М. Нечуваний Нечуй. Реалізм в українській літературі /М.Тарнавський;пер.зангл.Яр.Стріхи.–К.,2018.–288с. 25.ФранкоІ.Вавилонськігімниімолитви.Переклади з поясненнями Івана Франка/І.Франко–Л.,1911.–30с. 26.ЮрчукО.Утініімперії.Українськалітератураусвітліпостколоніальної імперії/О.Юрчук.–К.,2013.–224с. 27.ЯценкоП.Нечуй.Немов.Небач/П.Яценко.–Л.,2017.–148с.